ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Ігор Галян

Анотація


У статті представлено авторське бачення професійного становлення педагога в умовах українського освітнього сьогодення. Метою публікації є аналіз особистісних детермінант становлення професіоналізму педагога. Для її досягнення застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного дослідження, з поміж інших, теоретичний аналіз, зіставлення й узагальнення, інтерпретація сучасних теоретико-емпіричних досліджень у вітчизняній і зарубіжній психології. Висвітлено сутність та змістову відмінність таких засадничих категорійосвіти, як «педагогічна діяльність» і «освітній процес». Зазначається, що сучасний педагог повинен бутисуб’єктом педагогічної діяльності, орієнтуватися на цінність розвитку; прагнути особистісного та професійного саморозвитку; вміти практично працювати з освітніми процесами, будувати розвивальні освітні ситуації, показувати школярам ціннісні образи, що презентують моделі життєвого й особистісного успіху; володіти психолого-педагогічною культурою поведінки у складних, невизначених ситуаціях, позначених різноманітністю і складністю. Зроблено висновок, що професіоналізм педагога виявляється у його здатності реалізувати ідею цінності розвитку школяра, яка наділена вищим пріоритетом порівняно з педагогічною діяльністю та приймається ним (педагогом) як особистісно значуща. Акцентується на важливості ціннісно-смислової та моральної саморегуляції. Констатовано, що пріоритетною в школі повинна стати смислова освіта, яка передає не дискретні значення, а симультанні цілісні простори смислів і мотивації, готуючи молодих людей до змін у сучасному світі.

Ключові слова


особистість, педагог, професіоналізм, детермінанти, цінності, смисли, педагогічна творчість, професійний саморозвиток

Посилання


Асмолов А. Г. Практическая психология как фактор конструирования образовательного пространства личности / А. Г. Асмолов / Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. – М. : Смысл, 1997. – С 239–249.

Болотов В. А. Проектирование профессионального педагогического образования / В. А. Болотов, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков, Н. А. Шайденко // Педагогика. 1997. – № 4. – С. 66–72.

Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 304 с.

Воротникова А. А. Психологические условия становления профессиональной компетентности будущих педагогов. Автореф, дис. канд. психол. наук / А. А. Воротникова. – М. : Институт педагогической инновации, 1998. – 23 с.

Газман О. С. От авторитарного образования к педагогике свободы / О. С. Газман // Новые ценности образования: содержание гуманистического образования. – Вып. № 2, – М. : Инноватор, 1995. – 16–45 с.

Галян І. М. Психологічні особливості ціннісно-смислового розвитку майбутніх педагогів : монографія / І. М. Галян, В. Г. Дуб. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка ; В-во ТзОВ «Трек ЛТД», 2016. – 192 с.

Галян І. М. Ціннісно-смислова саморегуляція особистості: ґенеза та механізми функціонування : моногр. / І. М. Галян. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 402 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. Изд. 2-е / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1977. – 303 с.

Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – М. : Изд-во «Флинта», 1998. – 201 с.

Моляко В. О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини / В. О. Моляко // Практична психологія і соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 1–4.

Музика О. Л. Суб’єктно-ціннісний аналіз особистісного росту / О. Л. Музика // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. пр. – Київ : НПУ М.П. Драгоманова, 2005. – № 6 (30).

– Ч. 1. – С. 137–143.

Петровский В. А. Личность в психологи / В. А. Петровский. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1996. – 509 с.

Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи : монографія / Г. К.Радчук. – [вид. 2-ге, розширене і переробл.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 380 с.

Cавчин М. В. Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології / М. В. Савчин //Психологія особистості. – 2011. – № 1. – С. 191–199.

Сластенин В. А. Профессионально-педагогическая подготовка современного учителя / В. А. Сластенин, А. И. Мищенко // Сов. педагогика. 1991. – № 10. – С. 79–84.

Слободчиков В. И. Психологические основы личностно ориентированного образования / В. И. Слободчиков // Лучшие страницы педагогической прессы. 2001. – № 4. – С. 63–72.

Слободчиков В. И. Психология человека / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 383 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)