КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ФАСИЛІТАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

Зоряна Адамська

Анотація


Статтю присвячено проблемі теоретичного осмислення методологічних засад розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в умовах вищої професійної освіти. Проаналізовано два основних напрямки, в контексті яких ведеться діяльність сучасного психолога: об’єктний, в якому основна увага приділяється використанню сильно формалізованних методів психологічної діагностики, психологічної корекції з метою максимальної адаптації людини до умов суспільства відповідно до визнаних нормативів вікового розвитку; і суб’єктний, результатом впливу в якому виступають негарантовані і непрогнозовані, однак свідомо продуковані зміни. Процесом, який стимулює прогресивні зміни, визначено фасилітацію, і, відповідно, основним завданням психолога – фасилітативний супровід особистості з метою створення необхідних психологічних умов для її повноцінного саморозвитку. Обґрунтовано актуальність створення в середовищі вищої професійної освіти сприятливих умов для розвитку фасилітативних здібностей майбутніх психологів. У пошуку освітніх орієнтирівособливу увагу звернуто на культурологічну парадигму, основною функцією якої є гуманітарна, а основним завданням – становлення особистості студента. Роль викладача в контексті культурологічної освітньої парадигми повинна бути супроводжувальною – такою, що забезпечує розширення освітніх сфер кожного студента. Завдання викладача – допомогти кожному студенту в побудові індивідуальної траєкторії освіти, яка співвідноситься із загальновизнаними досягненнями людства і спрямована на їх примноження. В результаті усвідомлення соціально-культурних смислів освіти розвивається гуманітарна культура майбутнього психолога, провідними властивостями якої є рефлексивність, конгруентність, позитивне самоставлення, емпатійність, альтруїстичність, креативність, потреба в самореалізації і саморозвитку.

Ключові слова


фасилітація, фасилітативні здібності майбутнього психолога, суб’єктна парадигма, культурологічна парадигма, гуманітарна культура майбутнього психолога.

Посилання


Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию / Г. С. Абрамова. – М. : Международная педагогическая академия, 1994. – 237 с.

Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии / А. Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2002. – 480 с.

Берулава Г. А. Методологические основы деятельности практического психолога: Учеб.пос. / Г. А. Берулава. – М. : Высшая школа, 2003. – 64 с.

Исаев Е. И. Психология образования человека: Становление субъектности в образовательных процессах / Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков. – М. : Издательство ПСТГУ, 2013. – 432 с.

Леонтьев Д. А. Опыт методологического осмысления практик работы с личностью: фасилитация, ноотехника, жизнетворчество / Д. А. Леонтьев // Консультативная психология и психотерапия. – 2012. – № 4. –С.164–185.

Лидерс А. Г. Особенности позиции практического психолога по отношению к клиенту /А. Г. Лидерс //

Журнал практического психолога. – 1998. – № 9. – С. 96–112.

Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / П. В. Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.

Орлов А. Б. Фасилитативные личностные установки: ребрендинг / А. Б. Орлов // Ежегодник по консультативной психологии, коучингу и консалтингу. – Вып. 3. М. : Институт консультативной психологии и консалтинга (ФПК-Институт), 2016. – С.18–20

Пузырей А. А. Психология. Психотехника. Психагогика / А. А. Пузырей. – М. : Смысл, 2005. – 488 c.

Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи: монографія / Г. К. Радчук. – [ 2-ге вид., розш. і доп.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 380 с.

Роджерс К. Вчитися бути вільним / К. Роджерс // Гуманістична психологія: Антологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів: у 3-х т. [упоряд. Роман Трач (США) і Георгій Балл (Україна)]. − К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2001. – С.38-61

Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Д. Фрейберг. – М. : Смысл, 2002. – 527 с.

Старовойтенко Е. Б. Культурная психология личности : научное издание / Е. Б. Старовойтенко. – Москва : Академический проект : Гаудеамус, 2007. – 310 с.

Титаренко Т. М. Нариси до соціально-психологічної теорії особистісного життєконструювання [Електронний ресурс] / Т.М. Титаренко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. – 2014. – Вип. 5. – С. 172–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2014_5_14


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)