СУБ’ЄКТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВА ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВА ВТІЛЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

Олена Галян

Анотація


У статті актуалізовано потребу втілення ідеї суб’єктності особистості школяра в педагогічний процес сучасного навчального закладу. З цією метою проаналізовано основні тенденції становлення уявлення про суб’єктну сутність особистості у вітчизняній науковій традиції. Розвиток поглядів на природу суб’єктності та її детермінацію розглянуто на основі існуючих періодизацій вивчення суб’єктної проблематики. Виокремлено методологічні підходи до розкриття суб’єктних проявів особистості – діяльнісний та буттєвий. Це дало змогу диференціювати суб’єктнісні позиції особистості в кожному з них та визнати потребу їх поєднання у витлумаченні суб’єктності як онтологічної даності. Визначено зміст співвідношення понять «суб’єкт» і «особистість», що розширило уявлення про феномен суб’єктності. Історію становлення знання про суб’єктність презентовано у зв’язку з аналізом її вимірів, рівнів, сутнісних ознак. Зроблено висновок про динаміку суб’єктності, що розгортається в часопросторі життєтворчості особистості.Окреслено потребу організації навчальної діяльності школярів на засадах гуманітарної освітньої парадигми, яка забезпечує формування в них особистісного світосприйняття на основі зміни підходу до процесу засвоєння знань. За таких умов суб’єктність виявлятиметься в побудові школярем власних смислів, світоглядних позицій та мотиваційно-ціннісних настанов, активізуючи його можливість бути суб’єктом діяльності, пізнання, а також власного життя.

Ключові слова


суб’єкт, особистість, суб’єктність, суб’єктні прояви, гуманітарна освітня парадигма, педагогічний процес

Посилання


Богданович Н. В. Субъект как категория отечественной психологии : дис… канд. психол. наук : 19.00.01 / Богданович Н. В. ; Институт психологии РАН. – М., 2004. – 170 с.

Бондаренко О. Ф. Суб’єктність як етичний вимір: у пошуках вітчизняної традиції у психотерапії / О. Ф. Бондаренко / Людина. Суб’єкт. Вчинок : філософсько-психологічні студії. – К. : Либідь, 2006. – С. 52–70.

Жуков С. М. Історія психології / С. М. Жуков, Т. В. Жукова. – К. : Кондор, 2009. – 232 с.

Карпенко З. С. Картографія інтегральної суб’єктності: пост-постмодерністський проект / З. С. Карпенко / Людина. Суб’єкт. Вчинок : філософсько-психологічні студії. – К. : Либідь, 2006. – С. 157–177.

Осмина Е. В. Психология субъектополагающего взаимодействия : дис.... д. психол. наук : 19.00.01 / Осмина Е. В. ; Ин-т пед. и психол. проф. образования РАН. – Казань, 2012. – 336 с.

Петровский В. А. Феномен субъектности в психологии личности : автореф. дис… д. психол. н : 19.00.11 / Петровский В. А. ; Ін-т пед. инноваций РАО. – М., 1993. – 76 с.

Психологическая наука в России XX столетия : проблемы теории и истории ; [под ред. А. В. Брушлинского]. – М. : Издательство «Институт психологии РАН», 1997. – 576 с.

Размышления и представления о феномене субъектности в различных образовательных пространствах : монография / Ф. Г. Мухаметзянова [и др.]. – Казань : Изд. центр Ун-та упр. «ТИСБИ», 2016. – 252 с.

Сергиенко Е. А. Принципы психологии развития: современный взгляд [Электронный ресурс] / Е. А. Сергиенко // Психологические исследования. – 2012. – Т. 5, № 24. – Режим доступа : http://psystudy.ru

Скотна Н. В. Особа в розколотій цивілізації : освіта, світогляд, дії / Н. В. Скотна. – Львів : Українські технології, 2005. – 384 с.

Сластенин В. А. Субъектно-деятельностный поход в общем и профессиональном образовании / В. А. Сластенин // Сибирский педагогический журнал. – 2006. – № 5. – С. 18-20.

Соловцова И. А. Специфика гуманитарно-целостного подхода в исследовании педагогических явлений и процессов / И. А. Соловцова [Электронный ресурс] / И. А. Соловцова. – Режим доступа : http://subscribe.ru

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении : монографія / В. А. Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с.

Harre R. Social being / R. Harre. – Oxford : Blackwell, 1979. – 246 р.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)