ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ БІЛАТЕРАЛЬНО-ЕМОТИВНОЇ ДОВІРИ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Любов Лохвицька

Анотація


Стаття присвячена висвітленню сутнісного змісту психологічних основ принципу білатерально-емотивної довіри (БЕД) у контексті реалізації особистісно-деонтологічного підходу (ОДП) в моральному вихованні дітей дошкільного віку. Розкрито ідеологічні постулати зазначеного принципу, якими є вчення моральних психологів, що представляють американську наукову школу, та доробок українських дослідників. Запропоновано новаційне формулювання специфіки принципу білатерально-емотивної довіри (БЕД) у моральному вихованні дошкільників, що базується на визначенні кожного структурного компонента. Конкретизовано обґрунтування довіри, яку розглядаємо через призму морального розвитку особистості в різних наукових підходах: психосоціального, соціокультурного, гуманістичного. Визначаємо її багатоаспектність: як базове почуття у структурі особистості, як потребу, як ставлення, як основу позитивної Я-концепції; структуру та особливості становлення в період дошкільного дитинства. Здійснено аналіз своєрідності процесу розвитку довірливого ставлення як моральної потреби на етапі раннього дошкільного віку з опорою на сучасні дослідження американського науковця Д. Нарваез (D. Narvaez). Доведено раціональність наукового твердження про врахування «еволюційної ніші розвитку» (EDN – evolved developmental niche) в оптимізації процесу морального виховання дитини. Щодо поняття білатеральності, то воно розглядається як двосторонність у взаємодії між дитиною і дорослим (формула суб’єкт-суб’єктних взаємин). Розкрито місце емотивного (як емоційного) компонента у структурі принципу білатерально-емотивної довіри (БЕД). Як результат, запропоновано таке авторське тлумачення принципу білатерально-емотивної довіри: рівноцінне двостороннє емоційне ставлення обох сторін одна до одної, в основу якого закладено виконання норм моралі. Зроблено висновки про те, що побудова процесу морального виховання дошкільників з дотриманням принципу білатерально-емотивної довіри у межах особистісно-деонтологічного підходу забезпечить формування у дітей сукупності моральних уявлень, емоцій та почуттів як основ моральної поведінки.

Ключові слова


моральне виховання, моральний розвиток, особистість, дошкільний вік, принцип білатерально-емотивної довіри, особистісно-деонтологічний підхід

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 301 с.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш ; авт. кол.: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. ‒ К., 2012. ‒ Спецвип. журн. «Вихователь-методист дошкільного закладу». ‒ 30 с.

Бех І. Д. Виховання особистості / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте / Лидия Ильинична Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

Выготский Л. С. Младенческий возраст / Л. С. Выготский // Собр. соч.: в 6 т. – М., 1984 – Т. 4. – С. 269-317.

Закон України «Про дошкільну освіту» із змінами внесеними згідно із Законом Україна «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст. 380 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14. Загол. з екрана. – Мова укр. (дата звернення 30.09.2017 р.).

Зинченко В. П. Психология доверия / В. П. Зинченко. – 2-е изд. – Самара : СИОКПП, 2001. – 104 с.

Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) / О. Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.

Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / Майя Ивановна Лисина ; под ред. А. Г. Рузской. – М. : Издательство «Институт практической психологи», Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – 383 с.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; [ пер. с англ. Т. Тутман, Н. Мухина]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 2007. – 352 с.

Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. Степанов О. М.]. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.

Роджерс К. Р. Эмпатия / К. Р. Роджерс // Психология эмоций : тексты. – М., 1984. – С. 234-238.

Скрипкина Т. П. Психология доверия / Т. П. Скрипкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 264 с.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / уклад.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

Хорни К. Новые пути в психоанализе / К. Хорни ; [пер. с англ. А. Боковикова]. – М. : Академический Проект, 2007. – 239 с.

Хъелл Л. Теории личности / Хъелл Ларри А., Зиглер Дэниел Дж. – СПб. : Питер, 2004. – 607 с. : ил. – (Серия «Мастера психологи»).

Lickona T. Raising good children / Thomas Lickona. – New York : Bantam Books, 1983. – 464 р.

Narvaez D. The co-construction of virtue: Epigenetics, neurobiology and development / Darcia Narvaez // Snow NE Cultivating Virtue. – Oxford University Press, New York, 2015. – P. 251-277.

Narvaez D. Evolution, childrearing and compassionate morality / Darcia Narvaez // Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy / ed. Paul Gilbert. – London : Routledge, 2017. – P. 78-186.

Panksepp J. Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions / Jaak Panksepp. – New York : Oxford University Press, 1998. – 480 р.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)