ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Анжеліка Шамне

Анотація


У статті розглянуто сучасні підходи до інтерпретації категорії розвитку, розкрито теоретичні та методологічні підходи до вивчення категорії розвитку у сучасній психології, визначено її психологічний зміст, моделі, структуру та динаміку. Категорія розвитку розглядається як епіцентр наукової проблематики упсихології та як поняття інтегративного типу. Розвиток проаналізовано як категорію, явище і проблемупсихології розвитку в різних аспектах аналізу. Розглянуто місце розвитку в системі споріднених психологічних понять. У статті також аналізуються психологічні аспекти теоретичних та методологічних постнекласичних тенденцій вивчення природи, характеру та визначення психічного розвитку. Постнекласична парадигма та плюралістична методологія пізнання визначають розмитість дисциплінарної мови та врахування ролі соціокультурного контексту при вивченні психологічних явищ. Важливими тенденціями сучасного теоретико-методологічного стану психологічних досліджень розвитку також є визнання неефективності моністичного підходу до його вивчення, взаємозв'язок теоретичних ідей та спроби створення метатеоретичних схем, постнекласичне розуміння розвитку як принципово незавершеного процесу саморуху, актуалізація антропологічного діапазону проблем та посилення спрямованості на роль культурного контексту в дослідженні розвитку людини.

Ключові слова


розвиток, методологія, постнекласична психологія, категорія розвитку, плюралістична методологія, постмодернізм, метатеоретичні схеми, антропоцентризм, конструктивізм

Посилання


Аллахвердов В. М. Пришла методологическая пора, психология, отворяй ворота! / В. М. Аллахвердов // Вопросы психологии. – 2002. – № 2. – С.154–158.

Анциферова Л. И. Категория развития в психологии / Л. И. Анциферова, Д. Н. Завалишина, Е. Ф. Рыбалко // Категории материалистической диалектики в психологии / отв. ред. Л. И. Анцыферова. – Москва, 1988. – С. 25–46.

Балл Г. О. Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті / Г. О. Балл // Соціальна психологія – 2006 – № 4. – С. 3–14.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Детская психология / Л. С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1984. – 432 с.

Гусельцева М. С. Культурная психология: методология, история, перспективы [монография] / М. С.Гусельцева. – Москва : Прометей, 2007. – 299 с.

Капрара Дж. Психология личности / Дж. Капрара, Д. Сервон. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 288 с.

Карпенко З. С. Аксіопсихологія особистості: монографія / З. С. Карпенко – Київ : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 220 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк / за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. шк.,1989. – 456 с.

Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.

Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2т.]. – Т.1: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології / С. Д. Максименко. – К. : Форум, 2002. – 319 с.

Маноха И. П. Методологические подходы к построению и объяснению истории психологии / И. П. Маноха // Психология и ее приложения. – Т. 9.– Вып. 2. – Москва : АнО «Инсайт», 2002. – С. 479–481.

Марцинковская Т. Д. Методологический семинар на тему естественнонаучной и гуманитарной парадигм в психологии / Т. Д. Марцинковская // Вопросы психологии. – 2007. – № 4. – С. 185–188.

Мясоед П. А. Системно-деятельностный подход в психологии развития / П. А. Мясоед // Вопросы психологии. – 1999. – № 5. – С. 90–100.

Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики: учеб. пособ. для студ. психол. фак. вузов / А. Б. Орлов. – Москва : Академия, 2002. – 272 с.

Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / К. Н.Поливанова. – Москва : Академия, 2000. – 186 с.

Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія: навч.-метод. посіб. / В. М. Поліщук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 330 с.

Слободчиков В. И. Антропологический принцип в психологии развития / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев // Вопросы психологии. – 1998. – № 6. – С. 3–17.

Смульсон М. Л. Категорія розвитку в сучасній психології [Електронний ресурс] / М. Л. Смульсон // Технологїї розвитку інтелекту. – Режим доступу: http://newlearning.org.ua/content/kategoriya-rozvitku-v-suchasniy-

psihologiyi-smulson-marina-lazarivna (дата звернення 11.08.2017).

Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер Пресс, 2006. – 607 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)