ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЛЯ У ШКОЛІ

Оксана Воронкевич

Анотація


У статті актуалізовано проблему поширеності шкільного насильства у середовищі учнів початкових класів. Особлива увага звертається на необхідність діалогічної взаємодії учасників освітнього процесу як необхідної умови попередження насилля у школі.Опираючись на результати власного дослідницького пошуку, автор пропонує варіант програми психологічної профілактики шкільного насильства вчителів стосовно учнів. Дана програма спрямована на формування у педагогів навичок глибинного самопізнання й пізнання дітей, апробування нових форм поведінки та базується на ідеї діалогізації педагогічної взаємодії, оскільки важливо налагодити суб’єкт-суб’єктну взаємодіюучня та вчителя й не використовувати монологічну модель спілкування. Наголошено, що педагоги повинні стимулювати будь-які прояви суб’єктної активності дітей, що сприяють виробленню у них адекватної оцінкисебе та свого оточення, розвитку здатності до самовизначення. Відзначено, що для діалогічного освітнього середовища характерними є такі властивості, як різноманітність, динамічність, напруженість, достатність, кожна з яких сприяє високій ефективності освітньої взаємодії, здійснює істотний вплив на розвиток особистості. Під час занять використано різні тренінгові методи: рольові ігри, міні-лекції, мозковий штурм, обговорення в загальному колі тощо. Разом із тим поширено інформацію з актуальних для педагогів питань спілкування з дитиною без агресії, злості та конфлікту.Представлено результати успішної апробації програми психологічної профілактики шкільного насильства з боку вчителів, що проявилися в розумінні важливості толерантного ставлення до учнів, набутті практичних умінь відчувати психологічний стан іншої людини та адекватно реагувати на нього, виявляти доброзичливість, прихильність до школярів та надавати їм необхідну допомогу.

Ключові слова


шкільне насильство, психологічна профілактика, булінг, агресивність, діалогічна взаємодія, цькування

Посилання


Адамська З. М. Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення майбутніх психологів: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З.М. Адамська. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 106 с.

Вишневская В. И. Феномен школьной травли: агрессоры и жертвы в российской школе / В. И. Вишневская, М. Л. Бутовская // Этнографическое обозрение. – 2010. – № 2. – С. 55–68.

Радчук Г. К. Діалогізація дитячо-батьківських стосунків як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім’ї / Г. К. Радчук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2014. –

Вип. 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_16 (дата звернення 15.09.2017).

Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Д. Фрейберг. – М. : Смысл, 2002. – 527 с.

Тренінги спілкування / [упоряд. Т. Гончаренко ]. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с.

Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения / К. Фопель; пер. с нем. – М. : Генезис, 2003. – 400 с.

Юрчик О. М. Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах: дис. … канд. псих. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Оксана Миколаївна Юрчик. – Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. – 328 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)