КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

Валентина Вовк

Анотація


Стаття присвячена дослідженню феномену суб’єктної позиції особистості майбутньго фахівця. Актуалізовано проблему розвитку суб’єктної позиції в середовищі вищої школи, оскільки втрата суб’єктних проявів особистості є переважаючими характеристиками багатьох студентів вузів. Здійснено аналіз та систематизаціюхарактеристик означеного поняття у розумінні низкою вчених. Уточнено поняття суб’єктної позиції студента, сутність якого полягає у системі особистісно-значущих, ціннісно-смислових ставлень до процесу навчання, до обраної професії, до себе як до фахівця і до свого майбутнього професійного шляху, спрямованих на саморозвиток та самоактуалізацію. Суб’єктна позиція реалізується у таких критеріях та показниках, як: ціннісні орієнтації, що відображають осмисленість минулого, теперішнього життя та майбутніх перспектив; характер мотивів учбово-професійної діяльності, що передбачає наявність внутрішньої мотивації учбово-професійної діяльності; прагнення до самоактуалізації, яка є провідним мотивом, що спонукає до максимальних досягнень у майбутній професії через самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення, самозміну, самоздійснення; властивості особистості як суб’єкта діяльності, які генералізуються в таких якостях, як активність, відповідальність та автономність; локус контролю, який передбачає взяття на себе відповідальності за події власного життя та пояснення їх власною поведінкою, волею, прагненнями, можливостями та адекватно оціненими здібностями; саморегуляція, яка реалізується в уміннях усвідомлювати, контролювати та коригувати власну поведінку; самоставлення як здатність поважати і цінувати себе таким, який є, розуміючи і приймаючи як свої можливості, так і обмеження,та рефлексивність, що виявляється в адекватній оцінці та осмисленні власних професійних можливостей.

Ключові слова


суб’єктна позиція студента, ціннісні орієнтації, самоактуалізація, саморегуляція, рефлексивність, локус контролю

Посилання


Абульханова К. О. Методологічне значення категорії суб’єкта для сучасної психології / К.О. Абульханова-Славська // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / [за заг. ред. В.О. Татенка]. – К. : Либідь, – 2006. – С. 37–52.

Адамська З. М. Суб’єктність у системі професійно значущих якостей особистості майбутніх психологів / З. М. Адамська // Психологія особистості. – 2011. – № 1 (2). – С. 51–58.

Блинова Ю. Л. Субъектная позиция педагога: теория и психолого-акмеологическое сопровождение / Ю. Л. Блинова. – Казань : ТГГПУ, 2010. – 202 с.

Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. – 2-е вид., переробл. і доп. ─ Вінниця : Нова Книга, 2004. –704 с.

Конопкин О. А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъектного развития О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – 2004. – № 2. – С.128–135.

Пурло О. Ю. Життєва творча позиція особистості: поняття, сутність та структура / О. Ю. Пурло // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: психологічні науки: Збірник наук. праць: у 2 т. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – Вип. 74. – Том 2. – С.102–106.

Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія / Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Видання друге, розширене і перероблене. – 380 с.

Сарджвеладзе Н. И. Самоотношение личности / Н. И. Сарджвеладзе // Психология самосознания: хрестоматия по социал. психологии личности / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «БАХРАХ-М», 2007.

– С.174–194.

Сергеева О. А. Психолого-педагогические условия развития автономии личности в процессе подготовки студентов-психологов: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / О. А. Сергеева. – Астрахань, 2007. – 27 с.

Суворова О. В. К проблеме критериев и структуры субъектности // Известия Самарского научного центра РАН. – 2011.– № 2–5. – С. 1178–1182.

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)