ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Юлія Вознюк

Анотація


У статті розгядається актуальність питання потреби самоствердження особистості. Презентується інформація експериментального змісту щодо психологічної проблеми особистісного самоствердження. Зокрема досліджено особливості перебігу даного процесу в юнацькому віці.  Особлива увага приділяється власному експериментальному дослідженню психологічних чинників самоствердження сучасних юнаків. Підтверджено припущення, що процес особистісного самоствердження юнаків визначається складною взаємодією комплексу психологічних чинників різної модальності. В ході дослідження було виявлено, що між цими показниками існують багатозначні зв’язки, що вказує на комплекснийхарактер даного феномену.  В результаті застосування факторного аналізу було виокремлено сім основних чинників особистісного самоствердження, Описано особливості кожного фактору згідно з їх змістовим наповненням. Було визначено значущість психологічних чинників особистісного самоствердження юнаків для отримання прогностичної моделі.Найголовнішим чинником стала „суб’єктність життя” як система поглядів на цілі, процес і результат свого життя, а також його підконтрольність самому суб’єкту. Наступний чинник – „захисні стратегії” –проявляється в почутті провини, самозвинуваченні, образі, орієнтації на процес, роздратуванні, підозріливості та нерозумінні себе. Середню позицію займає „егоцентрична спрямованість”, тобто орієнтація на власні інтереси, зацікавленість в особистій вигоді, вплив на інших, стурбованість результатом та грошима. Чинник„гармонійність” включає в себе спонтанність, автономність, аутосимпатію, креативність та гнучкість успілкуванні. До чинника „самоставлення”входять внутрішня послідовність, близькість та повага до себе,ставлення інших до себе та самовпевненість. Чинник „стратегії самоствердження” характеризуться відсутністю самоподавлення, конструктивною стратегією самоствердження та домінуванням. У фактор взаємодії зі світом увійшли спрямованість на працю, контактність та потреба в пізнанні.

Ключові слова


особистість юнака, самоставлення, саморозвиток, самоствердження, самоактуалізація

Посилання


Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цёфель. – СПб. : ООО „ДиаСофтЮГ”, 2002. – 608 с.

Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции: Конспект лекций / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1971. – 228 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. — К. : МАУП, 2000. — 256 с.

Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] / А. Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2012. – 392 с.

Никитин Е. П. Самоутверждение человека / Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова // Вопросы философии. – 1999. – № 9. – С. 96–117.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)