ВІЗУАЛІЗОВАНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУБ’ЄКТА – ПЕРЕДУМОВА ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ

Тамара Яценко, Олена Біла, Любов Галушко, Наталія Іванова, Олександра Педченко, Юлія Сіденко

Анотація


Візуалізована репрезентація учасників глибинного пізнання сприяє його оптимізації завдяки експлікації архетипної сутності психіки. Доводиться значущість механізму проекції, активність якого сприяє об’єктивуванню психіки із параметрів «внутрішнього у зовнішнє». Стверджується, що неусвідомлювані, симультанно згорнуті смисли здатні до перекодування у матеріалізовані репрезентанти. Цей факт вимагає емотивного «оживлення» репрезентанта в діалогічній взаємодії з респондентом. Багатолітня практика проведення груп активного соціально-психологічного пізнання на засадах процесуальної діагностики чітко зумовлює орієнтацію на семантичні аспекти емпіричного матеріалу з метою виявлення його «інформаційних еквівалентів». Трансцендентність інформаційних еквівалентів забезпечує незалежність глибинного пізнання від характеру метафоричної символізації психічного у візуалізовані, опредметнені форми. Трансформація інформації про первинний об'єкт пізнання (несвідомого) може здійснюватися в різних формах кодування (вербальних чи невербальних) при збереженні інваріантності їхніх інформаційних еквівалентів.Представлено порівняльний аналіз психодинамічного підходу до вивчення психіки в єдності з іншими підходами, в яких використовувались образно-символічні засоби: символ-драмою, арт-терапією, проективними методами, а також малюванням під впливом вживання учасниками дослідження психоделіків.Доводиться, що декодування суб’єктом в діалого-аналітичному процесі смислової сутності власної особистісної проблеми зіставне з усвідомленням стабілізованого внутрішньою суперечністю, вирішення якого вимагає професійної допомоги психолога. Психодинамічна теорія відкриває перспективи розвитку психології та її практики в пошуку найоптимальніших та найбільш адекватних шляхів надання допомоги професійно зорієнтованим особам, найперше – майбутнім психологам.


Ключові слова


активне соціально-психологічне пізнання, свідоме, несвідоме, психологічний захист, репрезентант психіки, інформаційний еквівалент, архетип

Посилання


Анохин П. К. Функциональная система, как методологический принцип биологического и физиологического наследования/ П. К. Анохин. – М.: Медицина, 1969–239 с.

Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика: Навчальний посібник / [Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко, І. М. Сергієнко, І. В. Калашник, Т. В. Богдан.]. – К. : Вища школа, 2008. – 342 с.

Платон. Диалоги. / Платон [пер. с древнегреч.Сост., ред. и авт. вступ. статьи А.Ф.Лосев]. – М.: Мысль, 1986. – 607 с.

Прибрам К.Языки мoзга/ под ред. А. Р. Лурия. – М. : Прогресс, 1975. – 464 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс: пер. с англ./ Общ.ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.

Юм Д. Трактат о человеческойприроде. Сочинения в 2-х томах / Д. Юм. – М.: Мысль, 1965. – Т. 1. – 847 с.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції:Навч. посібник/ Т. С. Яценко. – К.: Либідь, 1996. – 264 с.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : навчальний посібник / Т. С. Яценко – К.: Вища школа, 2006. – 382 с.

Яценко Т. С. Методология глубинно-коррекционной подготовки психолога / Т. С. Яценко, А. В. Глузман. – Днепропетровск: «Инновация», 2015. – 396 с.

Яценко Т. С.Динамика развития глубиннойпсихокоррекции: теория ипрактика: монография / Т. С. Яценко. – Днепропетровск: «Инновация», 2015. – 567 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)