СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Валентина Зарицька

Анотація


У статті обґрунтовується актуальність проблеми ставлення до себе старшокласників у сучасному шкільному вихованні, яка надзвичайно важлива у період їх дорослішання, самовизначення, самооцінки власних можливостей, базових цінностей, пошуку шляхів здійснення своїх мрій, задоволення потреб.У науковій літературі не існує однозначного трактування сутності даної проблеми, бо одні науковці наголошують на необхідності створення умов для напрацювання необхідного практичного досвіду позитивного ставлення до себе, другі – на посиленні самовиявлення і самовираження, треті – на підвищенні до них вимог задля формування здатності переборювати труднощі у досягненні успіху. У статті наголошується на необхідності враховувати особливості віку старшокласників, процеси ідентифікації з власним «Я», оцінювання власних дій і побудови перспектив, які у цьому віці даються дуже складно. Виділено раніше не вирішені частини означеної проблеми, зокрема, вивчення рівня сформованості найважливіших компетенцій, які є визначальними для формування позитивного ставлення до глибокого вивчення власної особистості, що буде поштовхом до саморозвитку і самовдосконалення. Експериментально встановлено, що на ставлення особистості до себе впливає ставлення навколишніх. Дослідження дозволило виявити низку проблем у старшокласників, які потребують цілеспрямованої системної роботи: невміння робити глибокий аналіз своїх досягнень і невдач; нездатність визначати шляхи, варіанти подолання суто навчальних чи життєвих ускладнень; невміння цінувати поради, зауваження більш досвідчених людей; недостатньо сформована орієнтація на майбутнє; неадекватна оцінка ставлення до себе інших та невміння підтримувати бажаний соціальний статус; нездатність припинити небажані стосунки. Виокремлено найсуттєвіші компетенції і зроблено висновок про те, що формувати їх треба системно, враховуючи три базові фактори: досвід успіхів і невдач, досвід інших і глибоку внутрішню мотивацію.

Ключові слова


старший шкільний вік, старшокласник як особистість, ставлення до себе, особистість як суб’єкт власного життя, образ «Я», внутрішня позиція

Посилання


Выготский Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Выготский. – Собр. соч.: в 6 т. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 3. – 304 с.

Гончаренко С. У. Проблеми гуманітаризації змісту шкільної освіти / С. У. Гончаренко // Педагогіка і психологія: Наук.-теор. та інформ. журнал АПН України. – 1999. – № 4. – С. 17–26.

Гуменюк О. Є. Психологія «Я» – концепції / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.

Занюк С. С. Психология мотивации / С. С. Занюк. – К. : Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. – Вып. 7.– С. 77–83.

Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов / В. С. Мухина. – 7-е изд. стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 420 с.

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении / В. А. Татенко. – К. : «Просвіта», 1996. – 257 с.

Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. – Минск : Коллегиум, 1992. – 298 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис / Э. Эриксон. – М., 1996. – 164 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)