ВІД ЮНОСТІ ДО МОЛОДОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ АНАЛІЗІ

Олена Злобіна

Анотація


Статтю присвячено аналізу можливостей застосування міждисциплінарного підходу в дослідженнях трансформацій конструкту ідентичності. Виокремлено обмеженості дослідження стадій розвитку в монодисциплінарних підходах. Запропоновано застосувати стадійний підхід в аналізі вікової групи «молодь» з метою верифікації положення про її диференціацію на різні вікові підгрупи, які відрізняються статусами ідентичності.Теоретичним підґрунтям дослідження є теорія психогенетичного розвитку особистості Е. Еріксона та статусна динамічна модель розвитку ідентичності Дж. Марсіа. Емпіричну основу склали матеріали аналізу 14 фокус-групових дискусій, проведених у молодіжних аудиторіях: 7 груп з молоддю у віці 18-21 рік і 7 з молоддю у віці 26-30 років. Підтверджено внутрішню диференціацію вікової стадії «молодість». Показано, що динаміка психогенезу на цій стадії характеризується домінуванням дифузного статусу у молодшої групи та статусу досягненості у старшої. Інші статуси зустрічаються значно рідше. Наявний емпіричний матеріал не дає можливості простежити чинники, які зумовлюють зафіксовані відмінності, проте отримані в ході дослідження типові портрети зазначених груп дозволяють розвинути міждисциплінарний підхід до проблеми персоногенезу та застосувати його можливості для вироблення стратегії дослідження «процесу переходу» від стадії до стадії.

Ключові слова


психогенетичний розвиток, молодь, статуси ідентичності, динаміка персоногенезу, соціокультурний аналіз

Посилання


Балакірєва О. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами досліджень) : Інформаційна брошура / О. Балакірєва, Т. Бондар, В. Головенько. – К. : СПД Соколянський А.Ю, 2011. – 23 с.

Зазимко О. Формування життєвих цінностей у юнацькому віці:0психологічні особливості / О. Зазимко // Вісник КНТЕУ. – 2012. – № 4. – С. 89–103.

Коханова О. Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості / О. Коханова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія психологічні науки. Випуск 3. – 2015. – С. 108–112.

Левковська Н. Динаміка ціннісних орієнтацій молоді / Н. Левковська // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1. С. 85–93.

Молодь України – 2015. Київ 2015 . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf

Осипцов А. Стан вихованості загальнолюдських цінностей особистості у студентів класичних університетів / А. Осипцов // Наука і освіта. – 2015. – № 4. – С. 148–152.

Сметаняк В. Психологічні особливості ціннісного самовизначення особистості у ранній юності / В. Сметаняк // Психологія особистості. – 2012. – № 1 (3). – С. 177–183.

Сокурянська Л. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської та шкільної молоді України: від цінностей радянських до європейських / Л. Сокурянська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» Випуск 37. – 2016. – С.213–221.

Хуткий Д. Особистісні риси та ціннісні орієнтації студентів-соціологів НАУКМА / Д. Хуткий // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2014. – Випуск 8. – С. 51–59.

Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді Київ – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://dsmsu.gov.ua/media/2016/11/03/23/Zvit__doslidjennya_2016.pdf

Целякова О. Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві / О. Целякова // Гуманітарний вісник ЗДІА. Випуск 38. – 2009. – С. 222–233.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи / Э. Эриксон. – М. : Издательская группа «Прогресс», 1996. – 344 с.

Bosma H. A., Kunnen E. S. Determinants and mechanisms in ego identity development: A review and synthesis // Developmental Review. 2001. № 21. P. 39–66.

Côté, J. E., & Levine, C. A critical examination of the ego identity status paradigm // Developmental Review Volume 8, Issue 2, June 1988, Pages 147–184.

Marcia J. E. Development and validation of ego-identity status // Journal of Personality and Social Psychology. 1966. № 35. P. 118–133.

Marcia J. E. The ego identity status approach to ego identity. In J. E. Marcia, A. S. Waterman , D. R. Matteson, S. L. Archer, & J. L. Orlofsky (Eds.), Ego identity: Ahandbook for psychosocial research New York : Springer- Verlag. 1993.

P. 1–21.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)