РЕЛІГІЙНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТРУКТУРІ ЇЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ТА РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ

Юлія Мельник

Анотація


У статті досліджується актуальна проблема індивідуального ставлення людини до релігійних орієнтацій в аспекті методології особистісного підходу. Аналізуються основні чинники розвитку релігійних орієнтацій особистості.Описуються й узагальнюються результати теоретичного дослідження, базою для якого слугували праці відомих науковців. Здійснюється порівняльний аналіз трьох груп із різним типом релігійної орієнтації: ті, які тяжіють до внутрішньої релігійності, «змішаний» тип релігійності та люди із зовнішньою релігійністю; виокремлено низку чинників, що впливають на релігійні орієнтації особистості: сам феномен релігійності, релігійна свідомість, релігійний досвід, релігійні цінності, релігійні переживання тощо. Кожен із перелічених чинників здійснює специфічний вплив на індивіда, в наслідок чого формується цілісна релігійна орієнтація (ставлення індивіда до релігії як у теоретичному розумінні, так і в практичному застосуванні).

Ключові слова


аксіологічна сфера, аксіологія, особистість, релігійні орієнтації, релігійність, ціннісні орієнтації, духовність, цінність

Посилання


Бердяев Н. А. Дух и реальность / Н. А. Бердяев. – М. : АСТ; Х.: Фолио, 2003. – 679 с.

Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості: монографія / З. С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 512 с.

Колісник О. П. Духовний саморозвиток особистості: монографія–Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 476 с.

Лактіонов О. М. Вибір мотиваційно-ціннісного простору особистості / О. М. Лактіонов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Психологія», 2005. – № 662. – С. 74–79.

Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности. – К. : Наукова думка, 1986. – 247 с.

Макселон Ю. Психологія. З викладенням основ психології релігії / Ю. Макселон; [пер. з пол. Т. Чорновіл]. – Львів : Свічадо, 1998. – 320 с.

Оллпорт Г. В. Личность в психологии / Г. В. Оллпорт [Пер. с англ. И. Ю. Авидон, ред. Л. М. Шпионский]. – М. : «КСП+», 1998. – 345 с.

Попова М. А. О психологии религии / М. А. Попова. – М. : Просвещение, 1969. – 168 с.

Психология личности: словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.

Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

Спилка Б. Психология молитвы. Научный подход / Б. Спилка, К. Л. Лэдд – Харьков : Гуманитарный центр, 2015. – 256 с.

Batson C.D., Ventis W.L. The Religious Experience: A Social-Psychological Perspective. – London : Oxford University Press, 1982. – 368 p.

Swienko H. Zrodla і funkcji religii. – Lublin: RW KUL, 1994. – 213 s.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)