ОПИТУВАЛЬНИК «БАГАТОВИМІРНА ШКАЛА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ» П. ГЕВІТТА ТА Г. ФЛЕТТА: ПРОЦЕС ТА РЕЗУЛЬТАТИ АДАПТАЦІЇ

Тетяна Целюк

Анотація


У статті здійснено ґрунтовний огляд наукових джерел, який відтворює основні теоретичні уявлення про перфекціонізм у зарубіжній психології, починаючи з перших теоретичних напрацювань M. Hollender та W. Missildine і закінчуючи сучасними дослідженнями описаного феномену. Розглянуто дві основні моделі перфекціонізму: одновимірну та багатовимірну (американська, канадська та британська версії). Зосереджено увагу на багатовимірній канадській моделі перфекціонізму G. Flett та P. Hewitt, у рамках якої перфекціонізм набуває трьох різних форм: «я-орієнтований» перфекціонізм (selforientedperfectionism), перфекціонізм, орієнтований на інших (socially oriented perfectionism) і «соціально-приписуваний» перфекціонізм (socially pre-scripted perfectionism). Крім зарубіжних підходів, розглянуто погляди українських та російських психологів на досліджуваний феномен. У роботі здійснено опис історії розробки оригінального варіанту методики «Багатовимірна шкала перфекціонізму». Представлено процес та результати адаптації україномовного варіанту даного тесту (здійснення адаптованого перекладу, формування вибірки, проведення тестування респондентів, обробка отриманих даних), а також перевірки основних психодіагностичних критеріїв методики, таких як надійність, валідність та дискримінативність за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для психологічних досліджень.. Здійснено прогнозування щодо майбутніх досліджень у цій сфері.

Ключові слова


перфекціонізм, адаптація, валідність, надійність, психодіагностика

Посилання


Гаранян Н. Г. Перфекционизм и враждебность как личностные факторы депрессивных и тревожных расстройств: дис. докт. псих. наук: спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / Н. Г. Гаранян. –

Москва, 2010. – 419 с.

Карпенко З. С. Перфекціонізм у структурі мотивації професійної діяльності особистості / З. С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки. – 2004. –

Вип. 6. – С. 131–134.

Золотарева А. А. Дифференциальная диагностика перфекционизма / А. А. Золотарева // Психологический журнал. – 2013. – Вип. 2. – С. 117–128.

Antony M. Dimensions of perfectionism across the anxiety disorders / M. Antony, C. Purdon, V. Huta, R. Swinson. // Behav. Research and Therapy. – 1998. – № 10. – Т. 36. – Р. 1143–1154.

Blatt S. Impact of perfectionism and need for approval on the brief treatment of depression / S. Blatt, D. Quinlan, P. Pilkonis // J. Consult and Clin Psychol. – 1995. – № 1. – Т. 36. – Р. 125–138.

Burns D. The Perfectionist's script for self-defeat / D. Burns // Psychology today. – 1980. – № 11. – Р. 34–52.

Blankstein K. Evaluative concerns, self-critical, and personal standards perfectionism: a structural equation modeling strategy / K. Blankstein, D. Dunkley // Perfectionism: Theory, research and treatment. – 2002. –

Р. 285–317.

Flett G. Components of perfectionism and procrastination in college students / G.Flett, K. Blankstein, P. Hewitt, S. Koledin // Social Behavior and Personality. – 1992. – № 20. – Р. 85–94.

Frost R. A comparison of two measures of perfectionism / [R. Frost, R. Heinberg, C. Holt та ін.] // Pers. Individ. Differences. – 1993. – № 14. – Р. 119–121.

Frost R. The dimensions of perfectionism / R. Frost, P. Marten, C. Lahart, R. Rosenblate. // Journ of Cognitive Therapy and Research. – 1990. – № 19. – Р. 449–468.

Hamachek D. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism / D. Hamachek // Psychology. – 1978. – № 15. – Р. 27–33.

Hewitt P. Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association with psychopathology / P. Hewitt, G. Flett // Journ of Personality and Social Psychology. – 1991. – № 3. – Т. 60. –

Р. 456–470.

Missildine W. Perfectionism – if you must strive to «do better» / W. Missildine. // N.-Y. : Pocket Books. – 1963. – Р. 75–90.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)