ОСОБИСТІСТЬ У ФОРМОВИЯВАХ СМИСЛОЖИТТЄВОГО ЗОРІЄНТУВАННЯ

Анатолій А. Фурман

Анотація


Статтю присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концептуальних засад становлення зрілої особистості у повноцінній реалізації власного потенціалу, цілісному саморозкритті всіх її екзистенційних проявів у часопросторі буття з урахуванням сформованої системи смисложиттєвих орієнтацій. Смисли організують наскрізну мету буттєвої активності, а сенси відзначаються конкретністю цільових настанов, які постають перед особою у певній життєвій ситуації. Сенси ототожнюються людиною з інтересами, чим визначають спрямованість її діяльності, життєві принципи і поведінкові приписи, а смисли асоціюються зі світоглядним уявленням особистості про рефлексивно-об’єктивні засновки і закони світоустрою й організуються в систему духовних пріоритетів на шляху до знаходження власного життєвого призначення.Якщо смисл буття є трансцендентним щодо людського єства, то сенс життя є іманентною соціокультурною дійсністю феномену людини. Сенси відображають вищий рівень індивідуальних потреб, які осягаються особистістю і набувають для неї персональної значущості, смисли ж упорядковують засадничі для осіб, груп, народів, людства інтереси, знання, цінності, норми, моральні приписи, культурні настанови тощо. У свідомості людини її смисли і сенси організовані холістично, хоча й мають різний рівень прояву в повсякденній діяльності та відзначаються різною пріоритетністю для самої особи, що спричинено середовищем її безпосереднього існування та індивідуальними особливостями і характеристиками розвитку. Смисложиттєва сфера – це система вособистіснених психічних утворень свідомості людини, що спричинює постання сенсів, цінностей, персоніфікованих пріоритетів і домагань та відповідно реалізує їх у діяльності і вчинках одухотвореного самоздійснення. Смисложиттєві орієнтації особистості постають взірцем-критерієм особистісного самозростання, котре засвідчує безмежні горизонти можливої повномірної самореалізації людини в екзистенційному просторі її буття.

Ключові слова


вітакультурне середовище, ковітальний модус буття, самоздійснення особистості, сенси, смисли, смисложиттєві орієнтації

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абулъханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 196 с.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 339 с.

Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во «Смысл»; Изд-во «Эксмо» 2005. – 1136 с. – (Библиотека всемирной психологии).

Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості / З. С. Карпенко. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 512 с.

Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк; под ред. Л. Н. Проколиенко. – М. : Педагогика, 1988. – 304 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

Роменець В. А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / В. А. Роменець // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 6–27.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с. – (Серия «Мастера психологии»).

Сафонік Л. М. Буттєвість сенсу людського життя / Л. М. Сафонік. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 350 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

Фурман А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / А. А. Фурман. – Одеса: ОНПУ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 312 с.

Фурман А. В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 7–14.

Фурман А. В. Світ методології / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47–60.

Frankl V. E. Man’s search for ultimate meaning. – Cambridge, Massachusetts, 2000. – 197 p.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)