СВІДОМІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА

Наталія Акімова

Анотація


Метою статті є розробка критеріїв для визначення свідомості та її структурування. Для цьоговикористано групу теоретичних методів, зокрема узагальнення, аналіз та синтез, описовий (прийомилогіко-психологічних й опозиційних інтерпретацій, словникової дефініції, компонентного аналізу та ін.),корелятивний та концептуальний аналіз, класифікацію. У результаті проаналізовано та систематизованодоробок відомих радянських вчених з питання визначення та структури свідомості. Зокрема, окресленіконцепції свідомості С. Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва, О. М. Леонтьєва, А. В. Петровського, О. Р. Лурії,Л. С. Виготського. Також представлено популярні структури свідомості, репрезентовані у сучаснихпідручниках та в Інтернеті, висвітлено їх переваги та недоліки. У висновках представлена позиція авторащодо сучасного визначення свідомості та її структурування. Визначено, що у дефініції свідомості маютьбути зазначені родо-видова віднесеність, зміст і структура та, можливо, функції. Пропонуєтьсярозглядати свідомість як рівень психіки, що містить оцінки, ставлення та ідеали щодо навколишньогосвіту та самого себе. Відповідно структурно свідомість представлена двома аспектами: свідомістю щодоінших та самосвідомістю, кожен з цих аспектів містить оцінки, ставлення та ідеідеали.

Ключові слова


свідомість, самосвідомість, визначення, структура, психіка, особистість

Посилання


Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г.Ананьев. – М. : Наука, 1977. – 379 с.

Выготский Л. С. Проблема сознания. Собрание сочинений /Л. С. Выготский. – М. : Наука, 1982-1984. – 488 с.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций / Л. С. Выготский. – М. : Наука, 1960. – 498 с.

Головатий М. Ф. Політична психологія: підруч. / М. Ф. Головатий. – К. : Центр учбової літературы, 2009. – 400 с.

Ильин В. Философия в схемах и комментариях [Электронный ресурс] / В. Ильин, А. Машенцев // Евразия. – Режим доступа: http://eurasialand.ru/txt/ilyin/28.htm (дата звернення 14.08.2017).

Компоненты сознания [Электронный ресурс] // Вестишки.ру. – Режим доступа: http://vestishki.ru/node/741 (дата звернення 14.08.2017).

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознаниые. Личность [Электронный ресурс] / А. Н. Леонтьев // psy.msu.ru. – Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/people/leontiev/dsl/4-1.html (дата звернення 14.08.2017).

Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л.Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.

Сергієнкова О. Загальна психологія / О. Сергієнкова, О. Столярчук, О. Коханова, О. Пасека. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 296 с.

Учебное пособие по философии [Электронный ресурс] // i-marketinga.net. – Режим доступа: http://i-marketinga.net/uchebnoe-posobie-po-filosofii/ (дата звернення 14.08.2017).


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)