Феноменологія суб’єктності людини з позицій християнської психології

Ольга Климишин

Анотація


У статті представлено християнсько-орієнтовану парадигму суб’єктності людини. Історичний поступ психологічної науки закономірно приводить до телеологічно детермінованого холістичного представлення людини як цілісної тілесно-душевно-духовної реальності, носія і суб’єкта духовних прагнень і здатностей. Таке бачення притаманне інноваційному для сучасної вітчизняної психології напрямку – християнсько-орієнтованому, заснованому на експозиції християнської персонології на постнекласичний тип раціональності.Суб’єктність є складним багаторівневим феноменом, функціональний зміст якого визначає онтологічна доцільність існування людини як триєдності тіла-душі-духа. У трансцендентально-онтоло¬гічній природі людини, її сакраментальності наявний не лише ціннісний прообраз – «Взірець» її розвитку, що телеологічно його спонукає, але й міститься необхідна конфігурація задатків, які забезпечують реальну спроможність суб’єкта до духовного самоздійснення (реалізація каузальної причинності). Суб’єктність ре¬презентує божественне і людське в їх синергійному союзі щодо ініціації, актуалізації та реалізації жит¬тєвої активності на трьох рівнях: духа – реалізація свободи вибору, ціннісне самовизначення і цілепокладання; душі – знаходження особистісних сенсів шляхом переживання; рівень тіла – реалізація поведінкових програм у конкретних видах предметної діяльності. Водночас душевна іпостась визначає як пріоритетний інтуїтивний спосіб актуалізації суб’єктності, а духовна задає спосіб її реалізації через вчинок. Бо-жественний Дух визначає творчий характер життєвої активності людини як Любов (з Любові, у Любові, для Любові), надаючи людині онтологічного статусу співтворця. Любов як смислова диспозиція моти-вованої духом особистості виступає провідним чинником Богонатхненної вчинкової активності.

Ключові слова


особистість, суб’єктність, духовний розвиток, духовна активність, психічна ак-тивність, соціальна активність, культуро- і життєтворчість, біо-фізіологічне функціонування, тілесна експресія

Посилання


Донченко, О. А. (2006). Фрактальність психіки і суб’єктність. В.О. Татенко (Ред.), Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії. (с. 117-143). К.: Либідь.

Карпенко, З. С. (2018). Аксіологічна психологія особистості: монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Карпенко, З. С. (2006). Картографія інтегральної суб’єктності: пост-постмодерністський проект. В.О. Татенко (Ред.), Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії. (с. 157-175). К.: Либідь.

Климишин, О. І. (2013). Християнсько-психологічні основи духовного розвитку особистості. (Дис. док. психол. наук). Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Онищенко, В.Д. (1998). Філософія духа і духовного пізнання: Християнсько-філософська ноо¬логія. Львів: Логос.

Киричук О. В., Роменець В. А. (Ред.). (1995). Основи психології: Підручник. К.: Либідь.

Татенко, В. О. (2000). Суб’єктне ядро в системі психіки. Карпенко З. C., І. М. Гоян (Ред.). Методологічні і теоретичні проблеми психології: Хрестоматія. (с. 49-54). Івано-Франківськ: Плай.

Татенко, В. О. (2006). Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології. Татенко В. О. (Ред.). Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії. (с. 316-358). К.: Либідь.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)