Цілепокладання як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів

Ольга Стахова

Анотація


Статтю присвячено проблемі особистісно-професійного зростання майбутніх педагогів початкової ланки шкільної освіти, основою якого є розвиток їх професійної самосвідомості. В межах публікації висвітлено залежність функціонування професійно-педагогічної Я-підструктури студентської молоді від низки психологічних феноменів (передусім особистісних) як механізмів розвитку цього утворення, зокрема цілепокладання майбутніх фахівців. Розкрито концептуальні погляди науковців про вплив життєво-професійних установок юнаків на розвиток їх професійного «Я». Виявлено особливості прояву цілепокладання студентів – майбутніх учителів початкових класів, визначено його динаміку. Емпірично досліджено взає-мозв’язок змістовних складників цілепокладання студентської молоді з рівнями розвитку її професійної самосвідомості. Доведено домінування в юнаків із високим рівнем професійно-педагогічної Я-підструктури достатньо сформованої установки на педагогічну діяльність, що відрізняється обдуманим у часі, самостійним ухваленням майбутніми фахівцями рішення щодо власного професійного майбутнього, жвавим інтересом до професійно-орієнтованих дисциплін психолого-педагогічного циклу та різних видів навчально-професійної діяльності, чільне місце серед яких займає самостійна робота як провідна форма самоосвіти; превалювання в досліджуваних зазначеної групи професійно-педагогічної спрямованості, орієнтованої на викладацьку діяльність у різних закладах освіти. Для майбутніх учителів 1-4-х класів із середнім рівнем цілепокладання характерна часткова установка на педагогічну діяльність, проявами якої є відносно недавній, проте самостійний вибір студентами майбутньої професії, надання ними переваги тим дисциплінам академічного циклу, котрі, на їхню думку, сприяють фаховому зростанню; серед видів же навчально-професійної діяльності, що забезпечують найбільший вплив на формування інтересу до професії, виокремлюють семінарські, лабораторні заняття й навчально-виробничу практику; домінування в респондентів окресленого рівня професійно-педагогічної спрямованості, орієнтованої насамперед на зовнішню привабливість учительської діяльності. Юнаки ж із низьким рівнем цілепокладання мають несформовану установку на педагогічну діяльність, в основі якої лежить випадковий вибір студентською молоддю професії вчителя, її пасивне ставлення до вивчення практично всіх дисциплін академічного циклу, уникнення участі в роботі на заняттях; відсутність у досліджуваних цієї групи професійно-педагогічної спрямованості, бажання працювати в освітній галузі

Ключові слова


самосвідомість, професійна самосвідомість, психологічні механізми розвитку про¬фесійної самосвідомості, рефлексія, ідентифікація, цілепокладання

Посилання


Бессонова, Е. А. (2000). Рефлексия и ее развитие в процессе учебно-профессионального станов¬ления будущего учителя. (Дис. канд. психол. наук). ХабГПУ, Хабаровск.

Калашников, В. Г. (1998). Динамика взаимосвязи самосознания, профессиональной направлен¬нос¬ти и ценностных ориентаций студентов педагогического вуза (на материале факультета начальных клас сов. (Дис. канд. психол. наук). МГПУ, Москва.

Косарецкий, С. Г. (1999). Психологические условия развития профессионального сознания буду¬щих педагогов. (Дис. канд. психол. наук). МГПУ, Москва.

Мищенко, Т. В. (2005). Становление профессиональной идентичности студентов педаго¬гичес¬кого вуза (Автореф. канд. психол. наук). ЯрГПУ, Ярославль.

Саврасов, В. П. (1986). Особенности развития профессионального самосознания молодого учителя. (Автореф. канд. психол. наук). ЛГПИ, Ленинград.

Семенова, Е. А. (2007). Профессиональное самосознание и психологические механизмы его становлення. Сибирский психологический журнал, 26, 186-190.

Яблонська, Т. М. (2000). Розвиток здатності до рефлексії в професійному становленні особис¬тості вчителя початкових класів. (Дис. канд. психол. наук). Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ.

Holland, R. (1990). Reflexivity. Human Relations, 52 (4), 463-483.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)