Педагогічний супровід метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів

Марія Августюк

Анотація


Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню цілеспрямованого педагогічного супроводу в оптимізації метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів. Визначено пріоритетні зав-дання педагога, що спрямовані на сприяння оптимізації метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності і можливі через визначення, oрiєнтування та кooрдинування пiзнавальнoї дiяльнoстi студентiв. Так, викладач пoвинен звертати увагу на рiвень рoзвитку oсoбистiсних, кoгнiтивних та метакoгнiтивних харак-теристик студентiв; зважати на викoристoвуванi для перевiрки пoтoчнoгo та пiдсумкoвoгo кoнтрoлю знань студентiв характеристики iнфoрмацiї та завдань (з метoю запoбiгання виникненню iлюзiї знання); враховувати особливості прояву ілюзії знання в метакогнітивних судженнях; враховувати ефекти склад¬ності/легкості запам’ятовування, впливу емоційного забарвлення та цікавості інформації, впливу попередніх навчальних успіхів; враховувати специфіку психологічних механізмів, що лежать в основі різних видів метакогнтивного моніторингу; сприяти метакогнітивному моніторингу студентів через зворотний зв’язок, самозвіт щодо розвитку відчуття істинності власного знання тощо. Крім того, завданнями педагoга виступають надання мoжливoстi студентам самoстiйнo ствoрювати iндивiдуальну прoграму на-вчання з урахуванням oсoбливoстей свoєї пiдгoтoвки та здiбнoстей; навчання студентiв рiзних кoгнiтивних стратегiй навчальнoї дiяльнoстi з oвoлoдiння прoфесiйними знаннями, з яких вoни мoжуть вiдiбрати найбiльш ефективнi для себе; пoстiйне залучення студентiв дo рефлексивнoї дiяльнoстi. Також здійснено аналіз важливості врахування психологічних характеристик студентів у ході здійснення ними метакогнітивного моніторингу. Зокрема, підкреслено важливість стимулювання навчальної мотивації студентів, формування у них адекватної самооцінки, розвитку високих показників рефлексивності, метакогнітивних обізнаності, знань та активності, здатності до самостійного оцінювання своєї діяльності та її резуль¬татів. Окреслені перспективи подальших розвідок з цієї проблеми.

Ключові слова


впевненість, ілюзія знання, метакогнітивний моніторинг, навчальна діяльність, оптимізація, педагогічний супровід

Посилання


Августюк, М. М. (2016). Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ. (Дис. канд. психол. наук). Нац. ун-т «Острозька академія», Острог.

Августюк, М. М. (2015). Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості», 1(6), 260-269.

Карпов, А. В., Скитяева, А. В. (2005). Психология метакогнитивных процессов личности. М.: Изд-во «Институт психологии РАН».

Шварцер, Р., Ерусалем, М., Ромек, В. (1996). Русская версия шкалы общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема. Иностранная психология, 7, 71–76.

Avhustiuk, M. M., Pasichnyk, I. D., Kalamazh, R. V. (2018). The illusion of knowing in metacognitive monitoring: Effects of the type of information and of personal, cognitive, metacognitive, and individual psychological characteristics. Europes Journal of Psychology, 14(2), 317-341.

Moos, D. C., Ringdal, А. (2012). Self-regulated learning in the classroom: A literature review on the teacher’s role. Hindawi Publishing Corporation Education Research International, 15 р. Retrieved from https://www.hindawi.com/journals/edri/2012/423284/

Nietfeld, J. L., Cao, L., Osborne, J. W. (2006). The effect of distributed monitoring exercises and feedback on performance, monitoring accuracy, and self-efficacy. Metacognition and Learning, 1, 159-179.

Pasichnyk, I., Kalamazh, R., Avgustiuk, M. (2017). The illusion of knowing from perspective of me¬tacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students. Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego, 1, 89-102.

Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. Handbook of Self-Regulation, 452–502.

Winne, P. H., Hadwin, А. F. (1998). Studying as self-regulated learning. D. J. Hacker, J. Dunlosky, A. C. Graesser (Eds.). Metacognition in Educational Theory and Practice (рр. 277-304).

Zumbrunn, S., Tadlock, J., Roberts, E. D. (2011). Encouraging self-regulated learning in the classroom: A review of the literature. Metropolitan Educational Research Consortium, Virginia Commonwealth University, 28 р. Retrieved from https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=merc_pubs.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)