До побудови психологічної моделі духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу

Аліна Парасєй-Гочер

Анотація


Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасних психолого-педагогічних досліджень в царині духовності та духовного розвитку особистості. Стан розробки наукових досліджень з проблеми духовного розвитку особистості та психологічного супроводу дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, спонукав до теоретичного обґрунтування психологічної моделі процесу духовного розвитку підлітків – вихованців державних закладів інституалізації. Аргументовано, що для духовного становлення, формування та реалізації позитивних емоційно-почуттєвих станів, пізнавальних інтересів, цін-нісних орієнтацій підлітків-сиріт доцільним є застосування духовно-особистісного підходу, який дозволяє розглядати духовний розвиток підлітків як процес взаємодії зовнішніх (соціально-психологічних) та внутрішніх (індивідуально-психологічних) особливостей сиріт у закладах інтернатного типу. Особлива увага автором приділена визначенню та обґрунтуванню методологічних принципів: принципу ієрархічності (фор¬мування впорядкованої системи структурних компонентів духовності), позитивності (цінність особистості підлітків, акцент на позитивному досвіді та орієнтації на майбутнє) та принцип духовної особистісної взаємодії (створення атмосфери довіри, співробітництва «психолог-дитина»). Відповідно до ду-ховно-особистісного підходу визначено механізми духовного розвитку підлітків-сиріт (ідентифікації, децентрації, рефлексії, трансценденції та усвідомлення буттєвої єдності), а також етапи процесу духовного розвитку сиріт: етап опанування духовними почуттями; духовного пізнання та самопізнання (рефлексія); духовного самовдосконалення (формування морально-духовних вчинків); етап спрямованості духовного зростання (орієнтації на духовні ідеали, смисли, цінності). Виокремлено чотири компоненти духовності: почуттєво-емоційний, пізнавальний, морально-поведінковий та ціннісно-смисловий. Зазначено, що кожен з етапів у процесі духовного розвитку підлітків спрямований на формування певного компоненту духовності. Вказано на те, що основна ідея психологічної моделі процесу духовного розвитку підлітків-сиріт полягає в тому, що етапи та компоненти духовності взаємопов’язані: в процесі формування одного етапу та компоненту відбувається становлення наступного. Визначено проблеми та перспективи подальших досліджень духовного розвитку.

Ключові слова


підлітковий вік, психологічні особливості сиріт, духовний розвиток, принципи ду¬ховно-орієнтованого підходу, етапи процесу духовного розвитку, психологічна модель

Посилання


Ломов, Б. Ф. (1984). Методологические и теоретические проблемы психологи. Ю. М. Забродин, Е. В. Шорохова (Ред). М. : Наука.

Основні інтернет-терміни та поняття. Походження слова «принцип» . Дизайн нового мира (2018). Взято з: http://design-for.net/page/princip.

Павлик, Н. В. (2015). Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці: Монографія. К.: Логос.

Павлик, Н. В. (2017). Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці. (Автореф. д-ра психол. наук). НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ.

Панок, В. Г. (2006). Проблема визначення методологічних основ практичної психології. К.: Ніка-Центр.

Петрочко, Ж.В. (2018). Сутність та напрями соціально-педагогічного забезпечення прав дітей. Матеріали конференції «Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в закальноосвітніх навчальних закладах». Ел. збірн. наук. праць. Український електронний психолого-педагогічний ресурс. Взято з: http://www.psyh.kiev.ua/.

Помиткін, Е. О. (2015). Духовний потенціал особистості: психологічна діагностика, актуалізація та розвиток: посібник. Київ: «Внутрішній світ».

Помиткін, Е. О. (2009). Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді. (Дис. д-ра психол. наук). НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ.

Рибалка, В. В. (2003). Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): навч.-метод. посіб. К.: Ніка–Центр.

Савчин, М. В. (2013). Духовна парадигма психології: монографія. К.: Академвидав.

Уманская, Е. Г. (2013). Развитие личности в условиях депривации: Монография. М.: Прометей.

Шипицина, Л. М. (2000). Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально-эмоциональные проблемы. Л. М. Шипицыной, Е. И. Казаковой (Ред.). СПб.: Институт специальной педагогики и психологии.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)