Том 6, № 1 (2015)

Зміст

Персонологічні моделі та концепції

Методологічні проблеми психології особистості: з історії всеукраїнських наукових семінарів PDF
Зіновія Карпенко 6-11
Практики особистісного життєтворення: множинність як шанс PDF
Тетяна Титаренко 12-20
Суб’єктно-вчинковий підхід на службі у соціальної психології PDF
Віталій Татенко 20-31
Герменевтика личности как метод современной персонологии PDF
Елена Старовойтенко 32-42
Теоретико-методологічна ресурсність духовної парадигми психології в дослідженні особистості PDF
Мирослав Савчин 42-52
Егалітарна особистість у сучасному соціопросторі PDF
Оксана Кікінеджі 52-62
Досвід у дискусійному полі позиціювання категорії "творчий потенціал" PDF
Лариса Міщиха 62-71
Методи та методологія наукових досліджень у сфері психологічної допомоги PDF
Вікторія Горбунова 71-80
Аксіопсихологічні засади розвитку сучасної вищої освіти PDF
Галина Радчук 81-89
Соціально-психологічна ритміка ритуальної поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк 89-98
Психологічні ракурси обгрунтування та аналізу поняття "релігійна дискурсивна особистість" PDF
Наталія Савелюк 99-107
Проблема мотивації у різних теоретико –методологічних підходах до розуміння та пізнання психіки PDF
Любов Галушко 108-117
Позитивна суб’єктно-ціннісна модель педагогічного спілкування у внз як фундаментально-технологічна основа його оптимізації PDF
Дар’я Черенщикова 117-128
Постмодерні сентенції постаті кідалт PDF
Марина Дворник 129-138
Професійна безпека особистості: категоріально-методологічний статус феномену PDF
Ольга Лазорко 139-149

Емпіричні дослідження в прикладній психології особистості

Особистість в соціальній кризі: тренди емоційних трансформацій PDF
Олена Злобіна 150-161
Координація особистісно-нормативних змін ціннісних орієнтацій в діапазоні професійної адаптації особистості PDF
Жанна Вірна 161-172
Деструктивні ознаки професійного самоставлення та їх вплив на професійне здоров’я вчителя PDF
Тетяна Дзюба 172-183
Психологічна детермінація домінуючого інстинкту у конструктивній самореалізації жінок PDF
Ольга Віговська 184-193
Лонгітюдне дослідження феномену фрустрації учнів різних вікових груп PDF
Світлана Прахова 194-202
Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності особистості PDF
Олена Савченко 202-214
Вивчення особистісної мотивації в процесі здобуття першої та другої вищої освіти PDF
Костянтин Савченко 215-223
Психологічні особливості переживання смисложиттєвої кризи ранньої юності (результати емпіричного дослідження) PDF
Тетяна Сватенкова 223-232
Психолого-педагогічні особливості професійного навчання соціальних працівників PDF
Марина Лапіна 232-241
Професійне становлення молодого психолога: опис консультативного випадку PDF
Анна Шийчук 241-249

Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем

Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин PDF
Тетяна Яблонська 250-260
Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів PDF
Марія Августюк 260-269
Психологічні чинники професіоналізації майбутнього педагога PDF
Марія Заміщак 269-276
Особливості становлення духовності у навчально-виховному процесі PDF
Світлана Заболоцька 277-285
Соціальний інтелект як чинник професійного становлення особистості PDF
Інна Стрілецька 285-292
Поняття перфекціонізму: позитивний та негативний аспекти PDF
Тетяна Целюк 292-301


Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)