Проблеми розвитку особистості у світі, що стрімко змінюється

Світлана Литвин-Кіндратюк

Анотація


У статті аналізується розвиток особистості на тлі стрімких соціальних транс­формацій як складну соціально-психологічну проблему, яка є одним з важливих викликів для сучасної психології. У контексті міждисциплінарного дискурсу виокремлюється соціально-психологічний ракурс її розгляду, наводяться моделі її дослідження. Пропонується до­пов­нити соціально-психологічний аналіз зазначених змін діахронним розглядом ритмів соціо­культурних перетворень у їх стосунку до особистості. Порівнюючи підходи до вивчення особистості на тлі революцій та соціальної еволюції початку ХХ століття та сьогодення окреслюється поле аналізу в межах двох основних модусів її існування  – екстремального та повсякденного, що дозволяє на методологічному рівні поєднати ресурси синергетики вкупі з елементами психолого-історичного аналізу.

Ключові слова: розвиток особистості, нестабільність, невизначеність, соціальний розвиток, екстремальність, повсякденність.

Lytvyn-Kindratіuk Svitlana

Problems of Personality Development in the Changing World

 

The article deals with the personality development during fast social transformations as a complex socio-psychological problem, which is one of the important challenges for modern psychology. In the domain of interdisciplinary discourse is singled out the socio-psychological perspective of its consideration, is pointed out theoretical and applied models of its research in the context of civilization stabilization in which are presented various ways of finding a connection between social transformations and personal changes. In the article has been proposed the socio-psychological analysis of the mentioned changes with the help of diachronic method of rhythms of sociocultural transformations in their relation to the personality in history. In the article are viewed theoretical principles of studying personality against the background of revolutions and social evolution at the beginning of the twentieth century, for example, by models of the civilizational description, cultural changes which combine the ideas of cyclicality, social progress and crea­tio­nism. Despite the proliferation of the formative and the dialectical methods, is used the advantages of systemic and synergistic methods, because they confirm its commitment to the evolutionary vision and allow more deeply present the picture of the social and socio-psychological changes.

The priority is given not to the description of  basic coordinates of social reality and the challenges, which it generates regarding to personality and its response, but to the process of studying social changes by distinguishing between linear (evolutionary and revolutionary) and non-linear types of development. Their combination is considered on an example of psychological and historical analysis of some aspects of the history of the West Ukrainian People's Republic (ZUNR).On this basis, the field of analysis is defined within two main modes of individual existence extreme and everyday, which allows on the methodological level to combine the resources of synergetics together with the elements of psychological and historical analysis.

Keywords: personality development, instability, uncertainty, social development, extreme, everyday life.


Посилання


Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития лич-ности М. : Смысл, Издательский центр «Академия», 2007. 528 с.

Асмолов А. Г. Психология современности и разнообразия (ІІ приглашение к диалогу). Mobilis in mobil: личность в эпоху перемен / под ред. А. Асмолова. М. : Языки сла-вянских культур, 2018. С. 3–28.

Афонін Е. А., Бандурка О. М., Мартинов А. Ю. Велика розтока (глобальні проблеми су-часності: соціально-історичний аналіз) / Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям, Від. інф.-бібл. забезпечення Апарату Верховної Ради України. К. : Видавець ПАРАПАН, 2002. 352 с. (Сер. «Відкрита дослідницька концепція»; Вип. № 2).

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства ; пер. з англ. І. Андрущенко; за наук. ред. М. Винницького. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 109 с.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника и Н. Фе-доровой; послесл. А. Филиппова. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.

Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология личности : учебное пос. М. : Аспект Пресс, 2001. 301 с.

Березовська Л. Окремі аспекти розуміння життєздатності особистості. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конфренції (20 жовтня 2017 року) / упор. К. М. Бамбурак. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 28–33.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV–ХVІІІ ст. Т. 1 : Струк-тура повсякденності: можливе і неможливе / пер. з фр. Г. Філіпчук. К. : Основи. 1995. 543 с.

Великочій В. С. Державно-політична система ЗУНР: реалії національного державо-творення й історичне значення. Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження, досвід : збірник наукових статей / кол. авторів; відп. за випуск Л. В. Бойчук Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2017. С. 5–17.

Гідденс Е. Соціологія / пер. з англ. В. Шовкун, О. Олійник; наук. ред. О. Іващенко. К. : Основи, 1999. 726 с.

Зливков В. Л. Ідентичність та автентичність особистості в контексті цивілізаційних ви-кликів сучасності. Особистість у розвитку: теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Мак¬сименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. Суми : Вид-во СУмДПУ імені А. С. Ма¬каренка, 2015. С. 165–186.

Йоас Г. Культурні цінності Європи. Переднє слово. Культурні цінності Європи / за ред. Ганса Йоаса і Клауса Вігганда; пер. з нім. К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. С. 7–36.

Карпенко О. Утворення Західно-Української Народної Республіки – вікопомний чин українського народу. Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 75-річ-чю Західно-Української Народної Республіки (1–3 листопада 1993 року). Івано-Фран-ківськ, 1993. С. 3–8.

Козелецкий Ю. Человек многомерный (психологические эссе). К. : Лыбидь, 1991. 288 с.

Кримський С. Запити філософських смислів. К. : Вид. ПАРАПАН, 2003. 239 с.

Кримський С. Під сигнатурою Софії. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.

Левицький К. Великий зрив. До історії Української державності від березня до листопада 1918 року на підставі спогадів та документів : препринт. вид. 1931 р. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. 128 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / предисл. Ф. Энгельса; пер.

И. И. Скворцова-Степанова. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. 1973. 907 с.

Мир VUCA. URL: http://becmology.blogspot.com/2016/03/vuca.html.

Москаленко В. В. Соціалізація особистості : монографія. К. : Фенікс, 2013. 540 с.

Розов Н. С. Историческая макросоциология: становление, основные направления иссле-дований и типы моделей. Общественные науки и современность. 2009. № 3. С. 151–161.

Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум / под ред. проф. Л. Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. 335 с.

Титаренко Т. М. Нариси до соціально-психологічної теорії особистісного життєконст-рую¬вання. Збірник науковий статей Київського міжнародного університету і інсти-туту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми, здобутки». К. : КиМу, 2014. Вип. 5. С. 172–186.

Титаренко Т. М., Ларіна О. Т. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та без-пека : навч. пос. Бібліотечка соціального працівника. К. : Марич, 2009. 76 с.

Тойнби А. Дж. Постижение истории / пер. с англ.; сост. А. П. Огурцов; вступ.

ст. В. И. Уколовой; закл. ст. Е. Б. Рашковскогою М. : Прогресс, 1991. 736 с.

Тоффлер Э. Третья волна М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2001. 781 с.

Фромм Е. Мати чи бути / пер. О. Михайлової, А. Буряк. К. : Український письменник, 2010. 222 с.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М. : АСТ, 2004. 349 с.

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017 / Міністерсто економічного розвитку та торгівлі України. 2017. 174 с.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и дейст-вительность / пер. с нем., вступ. ст. и прим. К. А. Свасьяна. М. : Мысль, 1993. 663 с.

Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. М. : Аспект Пресс, 1996. 416 с.

Hayek F. A. The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology. Chicago Press, 1999. 209 p.

Kevin Roberts on the VUCA world. URL: https://www.youtube.com/watch?v= mMzGuavTL_o.

Maddi S.R. Hardiness: The Courage to grow from Stress. The Journal of Positive Psychology. 2006. № 1 (3). P. 160–168.

United Nations Development Programme. Sustaining Human Progress: Reducing Vul¬ne-rabilities and Bulding Resilience. Human Development Report. New York : Palgrave Macmil-lan, 2014. 226 р.

Wallerstein I. A. The modern world-system. N. Y. : Acad.press, 1974. Vol. 1. 410 s.


Повний текст: PDF
10 :: 23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.