МОВНА КАРТИНА СВІТУ ГУЦУЛІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. ГОРА

Василь Ґрещук, Валентина Грещук

Анотація


У статті проаналізовано мовну картину світу гуцулів у сегменті поняття гора, представлену українською художньою мовою. Гуцульську мовну картину сві­ту репрезентують одиниці гуцульського говору, передовсім номінативні. В лі­тературних текстах, з огляду на художнє осмислення світу гуцулів, здійс­нюєть­ся його моделювання. Мовна картина світу гуцулів постає крізь призму ху­дожньої мови, що є окремим об’єктом лінгвістичних студій. Як засвідчив аналіз конкретного матеріалу, гуцульська мовна картина в сегменті поняття гора відрізняється від аналогічного сегмента поза ареалом гуцульського говору. Для горянина, попри те, що він теж послуговується загальнонаціональним наймену­ван­ням гора, у гуцульському говорі функціонує ще низка слів на позначення гори, зокрема ґрунь, кичера, китиця, маґура, малява, голиця, ґоргани. Цим забез­пе­чується значно детальніше лексико-семантичне категоризування навколишньої дійсності, фіксування номінативними засобами ознак, значущих для життє­діяльності горян, але індиферентних для пересічного українця з рівнинної частини України. Крім того, гуцульська картина світу в українській художній мові зба­гачена низкою образних компонентів, зумовлених використанням аналізованих діалектизмів в художніх компаративних сполуках, в поетичних метафорах.

Ключові слова: мовна картина світу, гора, гуцульський говір, художня мова, номен, кичера, ґрунь.


Посилання


Габорак Мирослав. Назви гір і полонин Івано-Франківщини : Слов¬ник-довідник. Вид. друге, доп. й уточн. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. 500 с.

Гуцульські говірки. Короткий словник. Львів, 1997.

Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Семантика географічної но-менклатури у словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові». Тенденції розвитку української лексики та граматики. Ч. ІІ. / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. Вар¬шава ; Івано-Франківськ, 2015. С. 72–87.

Демський Мар’ян. Дериваційна база діалектної фраземіки з бойків-ського ареалу. Українська діалектна лексика : збірник наукових праць. Київ : Наук. думка, 1987. С. 45–61.

Коломийки / упор., передмова і примітки Н.С. Шумади. Київ : Наук. думка, 1969. 607 с.

Коцюбинський М. М. [Матеріали до повісті «Тіні забутих пред¬ків»]. Михайло Коцюбинський. Твори : у 7 т. Київ : Наук. думка, 1974. Т. 3 : Оповідання, повісті (1908–1913) / упорядк. та примітки О. І. Гончара і С. П. Шмаглій. С. 341–349.

Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира : коллект. монография / ответ. ред. академик Б. А. Серебренников. Москва : Наука, 1988. 216 с.

Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Гуцуль¬ські світи. Лексикон. Львів, 2013.

Черемшина Марко. [Пояснення незрозумілих слів та виразів]. Марко Черемшина. Твори : у 2 т. Київ : Наук. думка, 1974. Т. 1. / ред. тому і автор вступ. статті О. Є. Засенко. С. 319–332.

Janów Jan. Słownik huculski / opracował i przygotował do druku Janusz Rieger. Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001. 294 s.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.