Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана

Віталій Кононенко

Анотація


У статті розглянуто лінгвопоетичні параметри художнього дискурсу Сергія Жадана. Аналіз мовно-естетичної манери письменника здійснено на тлі визначення особливостей новостилю сучасної української постмодерністської прози й поезії, представником якої виступає С. Жадан. Розкрито специфічні за­со­би й прийоми організації художнього викладу, що вирізняють ідіостиль пись­менника з урахуванням прагнення опрацювати новаторську систему образ­ного мовомислення, внести свій стильовий доробок у сучасне художнє тексто­тво­рен­ня. Виписано своєрідні риси лексико-семантичної системи й синтаксичної орга­нізації Жаданових текстів. Звернуто увагу на ставлення автора до літера­турної норми, що нерідко розриває зв’язок із загальноприйнятим літературним стан­дар­том. Продемонстровано поєднання в текстах письменника елементів  різности­льо­вого призначення, включно із введенням у мову персонажів вульга­ризмів, діа­лектизмів, англіцизмів, сленгових і жаргонних слів і висловів. Показано шляхи досягнення деструкції текстів, введення ігрового компонента, прийомів карна­валізації. Доведено, що мовостиль С. Жадана має виразні ознаки індиві­ду­ально-авторського слововживання.

Ключові слова: постмодернізм, художній дискурс, текст,новостиль, лі­те­­ра­турна норма, мовностилістичні засоби, мовомислення, мовна гра, ідіостиль.


Посилання


ЛІТЕРАТУРА

Бондар А. Равлик відповзає на захід. Сергій Жадан. Капітал. Харків, 2006. С. 753–754.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури : монографія. Київ, 2009. 352 с.

Загребельний П. Весела безтурботність. Сергій Жадан. Капітал. Харків, 2000. С. 216–229.

Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського й постмодерністського художнього дискурсу : монографія. Київ, 2012. 328 с.

Кононенко В. І. Лінгвопоетичний світ Юрія Андруховича і Ок¬сани Забужко. Етнос і культура. 2017–2018. № 14–15. С. 43–54.

Кононенко В. І. Метаморфози сполучуваності в українських мо¬дер¬них поетичних текстах. Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa, 2014. S. 75–86.

Кононенко В. І. Символи української мови : монографія. 2-ге вид. Київ ; Івано-Франківськ, 2013.

Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових струк¬тур : монографія. Умань, 2008. 280 с.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.