Про деякі суспільні меми сучасних українців

Володимир Барчук

Анотація


У статті розглянуто меми як культурні одиниці суспільства і етносу.  Визначено науковий та узуальний зміст поняття мем, його лінгвальну репрез­ен­тацію. Встановлено, що більшість мемів мають лінгвальну форму моно чи полі­про­позитивних конструкцій, які є висловленнями, що представляють судження. Запропоновано звернутися до лінгвістичної парадигми меметики, тобто до лінгвомеметики. Лінгвомеметика – наука про лінгвальні меми.

У комунікативній структурі лінгвального мема виокремлено тему і рему, рема у висловленні є домінантою судження. Мем у свідомості мовної особис­тос­ті є світоглядним, ціннісним та поведінковим стереотипом. Водночас меми пред­ставляють морально-етичні засади суспільства. Мем виявляє аксіологічні ознаки судження та може в морально-етичному аспекті мати конструктивний чи деструктивний зміст, тобто формувати із носіїв мемів прогресивне чи де­пресивне суспільство. Указані меми виявляють позитивний чи негативний вплив на світогляд мовної особистості як носія етнокультурних стереотипів.

Меми властиві усім носіям мови. Засвоєння міфологем, символів чи кон­цептів потребує навчання, інтелектуальних зусиль, зв’язку між поколіннями, до­тримання традицій та цінностей. Меми засвоюються через наслідування, ко­піюються мовною особистістю механічно. Шкідливими для формування грома­дянського суспільства є деструктивні меми, особливо за умови їхнього доміну­вання. Охарактеризовано низку ключових деструктивних суспільних мемів сучас­них українців, які визначають суспільні і професійні відносини. Висловлено думку, що руйнування традиційних для українства морально-етичних суспільних засад че­рез домінування деструктивних мемів є ключовою перешкодою у побудові україн­цями прогресивного громадянського суспільства.

Ключові слова: лінгвомеметика, мем, суспільні меми, мовна особистість.


Посилання


Барчук В. Культурологічний аспект етнолінгвістики. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Івано-Франківськ, 2018. Вип. 3 (47). С. 73–85.

Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки / [упоряд., передм. та прим. Н. С. Шумади]. Київ : Веселка, 1989. 606 с.

Brodie R. Virus of the Mind. The New Science of the Meme. Hay House, 2009. 249 p.

Dawkins R. The Selfish gene. Richard Dawkins. 30 anniversary edition. Oxford University Press, New York, 2006. 385 p.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.