До питання слов’янської антропонімії (за матеріалами однієї з груп соматичної лексики)

Василь Яцій

Анотація


У пропонованій науковій статті зясовано особливості реалізації однієї з груп соматичної лексики (зокрема брюхо, живіт, кендюх, пузо, пуп, тельбух, тереб, утроба та черево) в основі зафіксованих словянських антропонімів та здійснено лексико-семантичний аналіз цих особових назв відапелятивного похо­дження. На матеріалі писемно засвідчених антропонімних дериватів встанов­лено як їх мотиваційні особливості, так і простежено всі наявні фонетичні й гра­матичні модифікації, а також словотвірні моделі, за якими утворилися похід­ні антропоніми. Завдяки різноаспектному проведеному дослідженню вдалося об­ґрунтувати відомі досі думки про те, що ономастика будь-якої території певною мірою пов’язана з мовними особливостями відповідного регіону.

Ключові слова: онім, антропонім, топонім, прізвище, апелятив, пропріа­лізація, прізвисько, онімізація, похідне утворення, дериват.


Посилання


ЛІТЕРАТУРА

Архив Юго-Западной России, изд. Временною комиссиею для разбора древних актов [...]. Киев, 1859–1914. Ч. I–VIII.

Бухтияров В. Освободители. 1944–1999. Кривой Рог : Альманах «Сак-сагань», 1999. 248 с.

Гаврилів Б., Головатий М. «Сто років історії – сто років праці …». Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. 154 с.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. / [за ред. О. С. Мель-ничука]. Київ : Наук. думка, 1982–2012. Т. 1–6.

Желехівський Є., Недільський С. Малорусько-німецький словар. Львів : З друкарні товариства імені Шевченка, 1886. Т. 1–2.

Жертвы политического террора в СССР ULR: http://lists.memo.ru/index1.htm.

Заимов Й. Български именник. Издателство на българската акаде¬мия на науките, 1988. 310 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Луганська область / [ред. колегія : Ю. Ф. Пономаренко (голова), О. М. Бурлаков, Л. І. Алексєєва, В. К. Ба¬калов, Д. А. Вертиков та ін.]. Київ : Гол. ред. Української ра¬дянської енциклопедії, 1968. 940 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Львівська область / [ред. колегія : В. Ю. Маланчук (голова редколегії), М. Я. Гнидюк, Б. К. Дуди¬кевич та ін.]. Київ : Гол. ред. Української радянської енциклопедії АН УРСР, 1968. 980 с.

Книга пам’яті України : Волинська область : у 3 т. / [ред. колегія: П. В. Онищук, Б. Й. Заброварний, В. А. Наконечний та ін.]. Львів : Ка¬меняр, 1995. Т. 1. 567 с.

Книга пам’яті України : Івано-Франківська область : у 3 т. / [ред. колегія: В. М. Скрипничук, М. І. Солошенко, П. М. Шевчук та ін.]. Львів : Каменяр, 2001. Т. 2. 758 с.

Книга памяти Украины : Кировоградская область / [глав. ред¬кол¬легия: И. А. Герасимов (рук.), А. В. Коваль, Р. И. Вишневский, Ю. Д. Бед¬зык, М. Н. Влад и др.]. Кировоград : Государственное Центрально-Украин¬ское издательство, 1995. Т. 1–5.

Книга пам’яті України : Хмельницька область : у 10 т. / [ред. І. О. Ге-расимов та ін.]. Хмельницький : Поділля, 1995. Т. 2. 765 с.

Книга памяти Украины : Черниговская область / [ред. И. В. Гера¬симов и др.]. Київ : Науч. ред. Гл. ред.-кол. Книги Памяти Украины при издательстве «Украинская энциклопедия» имени М. П. Бажана, 1995. Т. 1. 1101 с.

Книга скорботи України : Рівненська область : у 6 т. / [гол. ред. І.О. Ге-расимов]. Рівне : ППФ «Волинські обереги», 2003. Т. 2. 436 с.

Книга скорботи України : Харківська область / [гол. ред. колегії: І. О. Герасимов та ін.]. Харків : Обласна пошуково-видавнича наукова редакція «Книги Пам’яті України», 2005. Т. 2. 544 с.

Костюк М. Горстка сміху : монографія. Надвірна : Визволення, 2003. 76 с.

Кравченко Л. О. Прізвища Лубенщини : монографія. Київ : Факт, 2004. 198 с.

Літературна Хмельниччина 2002 року : бібліографічний по¬каж¬чик / [укладач В. М. Борейко]. Хмельницький : Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського, 2005. 32 с.

Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України : Покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (1981–2000 рр.) / [укладачі: Л. П. Квятковська, В. М. Мартинович]. Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2004. 324 с.

Мельник В. Рогатинці в боротьбі за волю : монографія. Івано-Фран-ківськ : Нова Зоря, 2005. 834 с.

Памяць : Гісторыка-дакументальная хроніка Лоеўскага раëна / [рэд. калегія: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.]. Мінск : Беларуская Энцы¬кла¬педыя, 2000. 592 с.

Пошук загиблих в роки Великої Вітчизняної війни продовжу¬ється. Додаток № 2 до Книги Пам’яті України і Книги Скорботи України. Сумська область / [укладачі: Л. С. Глівенко, Л. М. Шевчук]. Суми : Ви¬давничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2006. 36 с.

Радіон Ст. Словник українських прізвищ в Австралії. Мельбурн : Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук, 1981. 177 с.

Реабілітовані історією : Луганська область : у 3 кн. / [ред. ко¬легія: В. В. Просін (голова), В. М. Голенко, В. В. Михайличенко та ін.]. Луганськ : ВАТ «Лу¬ганська обласна друкарня», 2004. Кн. 1. 736 с.

Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. Київ : Наук. думка, 1966. 216 с.

Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ : Радянська школа, 1969. 256 с.

Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ. Львів : ТОВ «Простір-М», 2007. Т. 1–2.

Реєстр Війська Запорозького 1649 року : Транслітерація тексту / [підгот. до друку: О. В. Тодійчук (гол. упор.), В .В. Страшко, Р. І. Осташ та ін.]. Київ : Наук. думка, 1995. 592 с.

Ректор третього тисячоліття / автор-упоряд. В. Болгов. Київ : Болгов, 2004. Вип. ІІІ. 136 с.; іл.

Рівненщина : Новітня історія України / [автор-упор. В. Болгов]. Київ : ВАТ «Поліграфкнига», 2006. 352 с.

Свіча пам’яті. 60-річчю Перемоги над німецько-фашистськими загарб-никами у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. присвячується / [автор кон¬цепт. та упор. О. В. Векленко]. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2005. Кн. 2. 544 с.

Словарь української мови / [упорядкував з додатком власного матеріалу Б. Д. Грінченко]. Київ : Наук. думка, 1907–1909. Т. 1–4.

Словник української мови / [гол. ред. І. К. Білодід]. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. І–XI.

Тверская земля в военной истории России. Книга памяти. ULR: http://www.history.tver.ru.

Телефонний довідник : Радехів 2003. Червоноград : Панорама, 2003. 120 с.

Україна в ІІІ тисячолітті. Хто є хто : Економіка, культура, наука. Київ та регіони / [автор-упоряд. В. Болгов]. Київ : АТ «Поліграфкнига», 2003–2004. Вип. V. 400 с.

Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва : довідкове видання / [автори-упоряд.: В. В. Болгов, І. В. Болгов]. Київ : АТ «Київська книж¬кова фабрика», 2001. Т. ІІІ. 464 с.

Хто є хто на Івано-Франківщині : Видатні земляки : довідково-біо-графічне видання / [автор-упоряд. В. Болгов]. Київ : ВАТ «Поліграф¬книга», 2003. Вип. ІІ. 304 с.; фотоіл.

Черноморець В.О. Історія слободи Пісочинської. Харків : Конс¬танта, 2005. Кн. 1. 236 с.

Чучка П. Прізвища закарпатських українців : Історико-етимоло¬гіч¬ний словник. Львів : Світ, 2005. 704 с.

Этимологический словарь славянских языков : Праславянский лек-сический фонд / [под ред. О. Н. Трубачева и А. Ф. Журавлева]. Моск¬ва : Наука, 1974. Вып. 1.

Holutiak-Hallick S. P. Jr. Dictionary of Ukrainian Surnames in the United States / Jr. Stephen P. Holutiak-Hallick. Georgia : Slavic Onomastic Research Group, 1994. 493 s.

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych / [wyd. К. Ry¬mut]. Kraków : PAN, 1992–1994. Т. І–Х.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.