Діалектне членування говорів Прикарпатського ареалу в лінгвістичних студіях першої третини ХХ століття

Михайло Бігусяк

Анотація


У статті здійснено історіографічний огляд лінгвістичних, етно­гра­фічних праць вітчизняних та зарубіжних дослідників української мови першої тре­­тини ХХ століття, у котрих приділяється увага діалектному членуванню української мовної території. До уваги взято дослідження А. Кримського, В. Гна­тю­ка, представників Московської діалектологічної комісії – М.М. Дурново, М.М. Со­колова, Д.М. Ушакова – І. Зілинського, В. Ган­цова, Я. Янова, Б. Кобилянського, які при­свя­чені проблемам групу­ван­ня наріч і говорів української мови в цілому, а також досить складного у цьому плані Карпатського ареалу. Звернуто також увагу на усталення наукових підходів та застосування новітніх методів щодо діа­лект­но­го групування наріч і говорів на основі диференційних ознак, з’ясування їх ти­пологічних зв’язків, описи генези цих мовно-територіальних утворень, зв’я­зок їх з колишніми родоплемінними діалектами. Кожну працю проана­лізовано під кутом зору виокремлення діалектних меж говорів прикарпат­ського ареалу: гуцульсь­ко­го, бойківського, покутського, наддністрян­сь­ко­го та перехідних чи мішаних гові­рок. Акцентовано на тому, що найбільше відповідають реальній дійсності межі гу­цульського говору у дослідженні Б. Кобилянського. Відзначено, що у досліджен­нях цього періоду практично не використовується назва наддністрянський говір, більш уживаною є назва галицький чи опільський діалект. Подано інтерпретацію перших лінгвістичних карт та їх описів, що додаються до окремих досліджень.

Ключові слова: історія діалектної класифікації українських гово­рів, го­вори і говірки Прикарпаття, лінгвогеографічна карта, діалектна межа, перехідні зони.


Посилання


Бевзенко С. З історії української діалектології. Вступ до україн¬ської діалектології. Одеса : Вид-во ОДУ, 1965. С. 30–50.

Бігусяк М. Діалектне членування говорів Прикарпаття у лінгвіс¬тичних студіях ХІХ століття. Славістичні студії. Етнолінгвістика і між¬куль¬турна комунікація. 5. Люблін : Видавництво Католицького Люблін¬ського Університету Іоанна Павла ІІ. 2018. С. 35–41.

Верхратський І. Дещо до говору Буковинсько-руського. Zbornik u slavu V. Jagic’a. Berlin, 1908. S. 423–432.

Ганцов В. Діялектологічна класифікація українських говорів (з картою). Київ, 1923. Окрема відбитка з «Записок Історично-філологічного Відділу», кн. ІV (1923). С. 80–144.

Ганцов Всеволод Михайлович. Енциклопедія «Українська мова». 3-тє вид., зізмінами і доп. Київ, 2007. 93 с.

Гнатюк В. Народні оповідання про опришків. Вибрані статті про народну творчість. ЗНТШ. Т. 201: Філологічна секція. Нью-Йорк, 1981. 288 с.

Дем’янчук В. Бібліографічний огляд української діялектології за рр. 1914–1927. Український діялектологічний збірник. Книжка І. Київ, 1928. С. 171–180.

Дзендзелівський Й. Володимир Гнатюк як мовознавець. Науковий збір-ник МУК. Т. 7. Пряшів, 1976. С. 207–250.

Дурново Н., Соколов Н., Ушаков Д. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. Москва, 1915. Вып. 5. С. 58–75.

Зілинський І. До питання про діялєктологічну класифікацію українсь-ких говорів. ЗНТШ. Т. 141–143. Львів, 1925. С. 1–19.

Зілинський І. Проба упорядкування українських говорів. ЗНТШ. Т. 117–118. Львів, 1914. С. 333–375.

Кобилянський Б. Гуцульський говір і його відношення до говору Покуття. Праці діалектологічної Комісії. Кн. 1. Київ, 1928. С. 1–92.

Кримський А. Украинская граматика. Москва, 1907. Т. 1.

Москаленко А. Нарис історії української діалектології. Одеса, 1961. 37 с.

Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в га¬лузі фольꬬлористики, літературознавства та мовознавства. ЗНТШ. Т. 207 : Праці філо-логічної секції. Париж ; Нью-Йорк ; Сідней; Торонто, 1987. С. 149–184

Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови. Київ, 1922.

Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців. Київ : Ака¬демія, 2002. 132 с.

Janów J. Gwara małoruska Moszkowiec I Siwki Naddniestrzańskiej z uwzględ¬nieniemwsiokolicznych. Lwow : Nakladem Towarzystwa Nauko¬wego, 1926. 232 s.

Janów J. Uwagi o gwarach huculski śladachich stosunków z polszczyzną oraz o pirwotnej ludności Ziemi Czerwieńskiej. Sprawosdania Towarzustwa Nauko-wego we Lwowie. RocznikVIII. 1928. Zeszyt 2. S. 51–59.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.