Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у проповідях єпископа Григорія Хомишина

Оксана Ципердюк

Анотація


 

У статті розглянуто фразеологічні одиниці, які вживаються в проповідях єпископа Григорія Хомишина, опублікованих у формі богословсько-пасторальної праці «Парафіяльна місія». Проаналізовано семантико-стилістичні особливості стійких висловів як біблійного, так і народного походження. З’ясовано, що вони надають проповідям експресії, впливають на розум і почуття реципієнтів.

Ключові слова: релігійний стиль, проповідь, ідіостиль, фразеологізм, біб­ліїзм, афоризм, прислів’я, приказка.Посилання


Бабич Н. Мовностилістичні засоби емоційного, естетичного й ін¬те¬лек-туального впливу проповіді на сучасного християнина. Галицько-бу¬ковинський хронограф. Івано-Франківськ; Чернівці, 1997. № 1 (2). С. 21–26.

Бабич Н. «Сила Божа» в народній фразеології. Бабич Н. Бого¬словський стиль української мови у контексті стилістичної науки : збірник науково-ди¬дак-тичних праць. Чернівці : Вид. дім «Букрек», 2009. С. 118–123.

Грималовський І. «Наука, альбо Способ зложення казання» І. Га¬ля-товського і становлення української релігійної терміносистеми. Сучасна україн-ська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 13–15 трав¬ня 1998 р.). Львів : Вид-во Львів. Богослов. Академії, 1998. С. 191–196.

Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-цер¬ков¬ного і громадсько-політичного діяча. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. 168 с.

Зелінська О. Релігійна лексика у барокових проповідях. Писемні па¬м’ят-ки: від картотеки до словника / відп ред. Г. Дидик-Меуш. Львів : Інститут украї-но¬знавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. С. 103–111.

Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного похо-дження в українській мові. Київ : Либідь, 2001. 312 с.

Куза А. М. Українська релігійна фразеологія: особливості функ¬ціо¬ну-ван¬ня в сучасному мовному просторі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2016. 20 с.

Куньч З. До історії термінів «казання» і «проповідь». Сучасна україн¬сь¬ка богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій : ма-теріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 13–15 травня 1998 р.). Львів : Вид-во Львів. Богослов. Академії, 1998. С. 184–190.

Куньч З. Церковна проповідь і проблеми культури мови. Хрис¬ти¬янство й українська мова : матеріали наукової конференції (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.). Львів : Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. С. 436–443.

Нуцковска Г. Мова та стиль пастирських послань Митрополита Андрея Шептицького. Люблін, 2003. 298 с.

Павлова І. Г. Слово як семантико-функціональна одиниця в струк¬турі уꬬраїнської проповіді : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2005. 20 с.

Панченков А. Лінгвостилістичні характеристики церковної про¬по¬віді. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХV–ХVІІІ. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ, 2007. С. 579–582.

Петришина О. І. Мова проповідей Йосифа Сліпого : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Івано-Франківськ, 2007. 18 с.

Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. Київ : Наукова думка, 2008. 1104 с.

Хомишин Г. Парафіяльна місія. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. 472 с.

Яригіна В. В. Мовні засоби вираження експресії в жанрі сучасної про-повіді : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2012. 20 с.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.