Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана

Степан Хороб

Анотація


Мета. У статті зроблено спробу систематизувати погляди Миколи Єв­ша­на на природу і функціонування літературної критики, її методологічні зас­нов­ки та естетичне завдання, що випливають із дослідження Павла Пет­ренка «Естетичне «вірую» Миколи Євшана», надрукованого в третьому, остан­ньому випуску збірника «МУР» (Мистецького Українського Руху) 1947 р. (Авг­сбург, Німеччина). Крізь призму еміграційного вченого-літературознавця оприяв­лені но­ві підходи Миколи Євшана до аналізу художніх явищ, виявлено ефектив­ність його літературно-критичної діяльності з метою розкрити домінуючі концепти його творчості. Дослідницька методика. Для вивчення задекларованої проблеми у статті використані герменевтична та інтерпретаційна методи, що дало змогу проаналізувати погляди і підходи Миколи Євшана в оцінці літера­турних явищ, здійснити їх систематику, а також осмислити його естетичні концепції в літературно-критичній спадщині, зроблені свого часу дослідниками з української діаспори, зокрема в рецепції малознаного літературознавця Павла Петренка. Результати. У статті доведено, що літературно-критична твор­чість Миколи Єв­шана органічно вбирала в себе як нові теоретичні приписи словесного мис­тецт­ва, так і яскраві явища історико-літературного характеру, здебільшого ті, що були позначені ідеями західноєвропейського модернізму. На ба­гатому літера­турно-художньому матеріалі як з українського, так і зару­біжного письменства аргументовано низку положень літературно-критичного і методологічного спря­мування у творчості Миколи Євшана. Наукова новизна. Систематизовано по­гля­ди Миколи Євшана як критика не лише на розвиток творчості одного чи ряду ук­ра­їнських письменників, а й літературного процесу перших десятиліть ХХ сто­ліття; визначено його провідні методи у дослідженні явищ художньої літе­ратури; окреслено функціональний аспект його критичних рефлексій; вперше про­аналізовано в світлі літературно-критичної діяльності Миколи Євшана досі не знану статтю літературознавця з української еміграції Павла Петренка. Прак­тичне значення. Стаття може бути використана для подальшого ви­вчення літературно-критичної творчості Миколи Євшана, україн­ського літера­турно-художнього процесу перших десятиліть ХХ століття, літе­ратуро­знавст­ва української діаспори. Наукові результати дослідження можуть лягти в основу написання магістерських і дисертаційних проектів, а також мо­но­графій про роз­виток української критики та її представників в Україні і в діаспорі.

Ключові слова: методологічні засади, Микола Євшан, літературна кри­ти­ка, естетичні концепції, українське літературознавство еміграції, Пав­ло Пет­ренко.


 


Посилання


Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. Київ : Основи, 1998. 657 с.

Ільницький М. Лицар критичних турнірів. Січ. 1995. № 7. С. 10–13.

Петренко П. «Естетичне «вірую» Миколи Євшана». Галицько-Бу¬ко-винський хронограф. Чернівці, 1997. Вип.1. С.166–174.

Хороб С. Літературно-мистецькі знаки життя. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. 390 с.

Шумило Н. Микола Євшан. Микола Євшан. Критика. Літерату¬ро¬-знавст¬¬¬во. Естетика. Київ: Основи, 1998. С. 3–11.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.