Чоловік гадкує, а Бог лаштує: віденські перифрази Михайла Драгоманова

Роман Піхманець

Анотація


У статті йдеться про віденський етап духовної біографії Михайла Дра­гоманова, коли в його свідомості зродився план «поширити в Галичині україн­ський напрям засобами російської літератури». Приводом стали зустрічі з чле­на­ми академічного товариства «Січ», молодими народовцями, і зауважений кон­серватизм їх мислення, зумовлений ментальними чинниками, а також забобо­нами й упередженнями супроти Росії.

Обґрунтовано думку, що означена версія подій не зовсім правдива чи принаймні сповнена багатьох недомовок і прихованих інтенцій, позаяк реалізацію плану Драгоманов почав до цієї поїздки на сторінках санкт-петербурзьких ча­сописів, а в цісарську столицю навідався вже з конкретним заміром. Поїздка ста­ла вступною частиною програми русифікації Галицької Русі. Рівень національної свідомості галицьких українців тоді був досить високим і виявляв очевидні тенденції до зросту, тож своє завдання Драгоманов бачив у тому, щоби гасити полум’я сепаратизму і насаджувати в краї великодержавно-російські постулати. А кінцева мета зводилася до того, аби підготувати ідеологічне підґрунтя для входження Галичини в склад Російської імперії. Через те російське письменство й проголошувалося головним засобом її досягнення.

Давніше завдання перешкоджати утвердженню тут національної само­свідомості і нищення паростей сепаратизму покладалося на москвофільство, епіцентром розповсюдження і своєрідним пересильним пунктом якого був власне Відень. Але через застаріло-клерикальні ідеали й тактичні прорахунки воно з ча­сом стало гальмом на шляху до здійснення задуму, спричинивши укорінення в сві­домості галичан-русинів образу Росії як загальноєвропейського страхопуда й ди­кої азіатчини і стимулюючи таким чином українсько-сепаратистський на­прям. Виникла нагальна потреба модернізувати ідейний капітал прибічників культурної і політичної єдності з «братнім» державно-адміністративним організмом, за що і взявся Михайло Драгоманов.

Задля реалізації потайних намірів було мобілізовано евристичний потен­ціал ідеологеми «Русі», розроблено псевдонаукову концепцію існування руської, великоруської, української і галицької літератур, а також «двох Росій»: реакцій­но-централістичної і демократично-федералістської. Апологія останньої домі­нує в його переписці з галицькими кореспондентами. Розуміючи вразливість бага­тьох своїх положень і настанов, Драгоманов намагався приховати справжні ба­жання за чепурними шатами панславізму, з-поза яких випинав панрусизм. І молоді народовці (Мелітон Бучинський, Володимир Навроцький та ін.) відразу розгадали прихований замір, чинячи рішучий спротив таким інспіраціям.

Частково здійснити задуманий план Драгоманову вдалося, але на наступ­ному етапі акції, коли внаслідок підступу, інтриг і судового процесу 1877–78 ро­ків у Галичині вдалося сформувати радикально-соціалістичний осередок (Фран­ко, Павлик та ін.), що надалі став його ідеологічним оплотом на тутешніх те­ренах. Та історична доля розпорядилася, що зустріч влітку 1871 року у Відні отримала й інший вектор розгортання: завдяки їй було налагоджено тісніші стосунки галичан із київськими патріотами, що створило передумови для пере­несення центру українофільського руху в Галичину.

Ключові слова: Михайло Драгоманов, Мелітон Бучинський, Володимир Навроцький, віденська «Січ», молоді народовці, українофільство, москвофіли, на­ціо­нальна самосвідомість, федералізм, русифікація.


Посилання


ЛІТЕРАТУРА

Барвінський О. Спомини з мого життя / упор. А. Шацька, О. Фе¬дорук; ред. Л. Винар, І. Гири. Київ : Смолоскип, 2004. Частина перша та друга.

Баулер (Гольштейн) О. Спогади. Михайло Драгоманов у спогадах / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. С. 100–108.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної україн¬ської нації ХІХ–ХХ століття. Київ : Ґенеза, 2000.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні: Франко та його спільнота. Київ : Кри¬тика, 2006.

Грушевський М. З починів українського соціялістичного руху : Начерки і фрагменти. З починів українського соціялістичного руху : Мих. Драгоманов і женевський соціялістичний гурток / зладив М. Грушев¬ський. Wien, 1922.

Грушевський М. Місія Драгоманова. Україна: Науковий двомі¬сяч¬ник ук¬раїнознавства. Київ : Державне видавництво України, 1926. Кн. 2–3 (17). С. 3–28.

Дашкевич Я. Михайло Драгоманов і Закарпаття. Штрихи до науко¬вого портрета Михайла Драгоманова : збірник наукових праць / відп. ред. Р. С. Мі¬щук. Київ : Наукова думка, 1991. С. 200–231.

Дейч Л. М. П. Драгоманов в изгнании. Михайло Драгоманов у спогадах / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. С. 128–136.

Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / упоряд-кування і примітки І. С. Романченка. Київ : Наукова думка, 1970.

Драгоманов М. П. Политические сочинения / под. ред. И. М. Грев¬са и Б. А. Кис¬тяковского. Т. 1 : Центр и окраины. Москва : Типогр. Т-ва Т. Д. Сытина, 1908.

Драгоманов М. Публіцистика 1860-х років: Публікації в «Санкт-Петер-бург¬ских ведомостях» (1865–1870). Хроніка–2000: Український культурологічний аль¬¬манах. Київ, 2009. Вип. 79 : Невідомий Драгоманов. С. 255–334.

З листування М. П. Драгоманова з О. С. Суворіним / Подав Д. І Абра-мович. Україна. 1927. Кн. 4. С. 123–151.

Копержинський К. Громадсько-політична тактика М. Драгома¬нова у 60-х і в першій половині 70-х рр. Україна. 1930. Січень–лютий. Загальне число 39. С. 64–96.

Кореспонденция Якова Головацького в літах 1850–62 / зладив Др. Ки-ри¬ло Студинський. Львов : Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка, 1906.

Кухар Р. Віденська «Січ»: Історія Українського Академічного

Т-ва «Січ» у Відні (1868–1947). В пам’ять 125-річчя від оснування «Січі». Київ : УКСП «Кобза», 1994.

Лотоцький О. До світогляду старого українофільства: З листу¬вання

І. Я. Руд¬ченка-Білика з М. П. Драгомановим. З минулого. Варшава, 1938. Т. 1.

С. 36–58.

Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1932. Частина пер¬ша.

М. М. Стасюлевим и его современники в их переписке / под редакцией М. К. Лемке. Санкт-Петербург, 1913. Т. V. С. 187–221.

Мухин М. Більше світла. Визвольний шлях. 1960. № 1. С. 107–113.

Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським (1871–1877) / зладив М. Павлик. У Львові: Накладом Наукового Товарист¬ва імені Шев-ченка, 1910.

Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом / зладив М. Пав¬лик. Чернівці, 1910–1911.

Піхманець Р. Тарас Шевченко і Михайло Драгоманов: проти¬леж¬ні коди національно-екзистенціальних стратегій. Івано-Франківськ : НАІР, 2015.

Піхманець Р. Українофільські зосередження Михайла Драгома¬нова. Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Слово. Івано-Франківськ, 2017. № 4 (40) ; 2018. № 3 (47). С. 150–162.

Полєк В., Арсенич П. Мелітон Бучинський: Голос правди і гро¬ма¬дян-ськості. Українство: національно-духовні виміри : збірник наукових праць і мате-ріалів. Івано-Франківськ : Івано-Франківський осередок НТШ, 2005. С. 354–366.

Ріпецький С. Москвофільство. Енциклопедія українознавства / Переви-дання в Україні. Львів: Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1996. Т. 5. С. 1652.

Савченко Ф. Справа про щорічну таємну субсидію львівському «Слову» (1875–1881). ЗНТШ. 1929. Т. 150. С. 391–404.

Студинський К. Переписка М. Драгоманова з В. Навроцьким: З почат-ків соціялістичного руху в Галичині. За сто літ: матеріали з громадського та літературного життя України ХІХ і поч. ХХ ст. / під ред. М. Грушевського. Хар-ків ; Київ: Держ. видав. України, 1927. Кн. 1. С. 83–153.

Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими сту¬дентами. Україна, 1926. Кн. 2–3 (17). С. 72–75.

Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / редкол: М. Г. Жулинський (голова) та ін. Київ : Наукова думка, 2008. Т. 53 : Літера¬турознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Київ : Наукова думка, 1976–1986.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. Київ : Наукова думка, 2008–2009: Покажчик купюр / ред. Є. К. Нахлік, 2009.

Франко Іван. З приводу розв’язаня тов[ариств] «Січи» і «Буковини» у Відні. Народ. 1893. № 15. С. 134–137.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.