ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТЕКСТ В СИСТЕМІ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА: ПРИЧИНИ ПОЯВИ І ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

Микола Васильчук

Анотація


У статті розглянуто обставини, які спричинили появу та впливали на розвиток гуцульського тексту в новій українській літературі. Постання в україн­ському красному письменстві художніх текстів на гуцульську тематику автор розглядає в контексті другого відродження української нації, через призму су­спільно-політичних змін, поширення ідеології романтизму тощо. Дослідник роз­криває таємницю походження етноніму гуцул.

Ключові слова: текст, письменник, етнонім, гуцул, коломийка, етно­гра­фія, вівця, пастух, національна самобутність, крайовий патріотизм, літера­тур­не обласництво.


Посилання


Бальтазар Гакет – дослідник Південно-Східної і Центральної Європи: дослідження і матеріали / упоряд. та наукова ред. М. Вальо, М. Кріль. Львів, 2000. 318 с.

Бикова Т. «Верховино, світку ти наш...»: гуцульський текст української літератури першої третини ХХ століття : монографія. Київ : Четверта хвиля, 2015. 424 с.

Вальо М. Бальтазар Гакет і Україна : статті і матеріали. Львів, 1997. 152 с.

Васильчук М. Гуцули: таємницю розкрито. Вільний голос. 2017. 9 бе-резня.

Васильчук М. Передумови появи гуцульського тексту в системі нового українського письменства. Матеріали ХІІ звітної наукової конференції викладачів Коломийського інституту / за ред. О. Поясик, М. Ковальчука. Івано-Франківськ : НАІР, 2017. С. 58–67.

Васильчук М. Таємниця назви стосується овець. Галичина. 2017. 14 бе-резня.

Герасим’юк В. Кров і легіт: вибрані вірші і поеми; вст. ст. Віктора Неборака. Чернівці : Букрек, 2014. 320 с.

Грабовецький В. Гуцульщина ХІІІ–ХІХ ст.: історичний нарис. Львів : Вища школа, 1982. 152 с.

Грицай М., Микитась В., Шолом Ф. Давня українська література / за ред. проф. М. Грицая. Вид. 2-ге, переробл. і доп. Київ : Вища школа, 1989. 414 с.

Гуцульщина : короткий довідник / гол. ред. кол. Петро Лосюк. Сня-тин : ПрутПринт, 2002. 124 с.

Зеров М. Українське письменство / упоряд. М. Сулима ; післям. М. Мос-каленка. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 1301 с.

Історія української літератури : у 8 т. Київ : Наук. думка, 1967. Т. 2. 484 с.

Кльонович С.-Ф. Роксоланія: поема / перекл. з латин. М. Білика. Київ : Дніпро, 1987. 94 с.

Коломийки / упоряд., передм. і приміт. Н. С. Шумади. Київ : Наук. думка, 1969. 604 с.

Крушельницька Л. Археологічні дослідження в селі Спас. Коломия, 2010. 20 с.

Літопис руський / пер. з давньорус. Л. Є. Махновця ; відп. ред. О. В. Ми¬-шанич. Київ : Дніпро, 1989. ХVІ+591 с.

Ломацький М. Заворожений світ. Мюнхен ; Нью-Йорк, 1965. Ч. 1 : По цей бік Чорногори. 231 с.

Наєнко М. Художня література України: від міфів до модерної реаль-ності. Вид. 3-е з доп. й уточн. Київ : ВЦ «Просвіта», 2012. 1088 с.

Народные песни Галицкой и Угорской Руси собранные Я. Ф. Голо-вацким. Москва : Чтения в императорском Обществе истории и древностей рос-сийских при Московском ун-те, 1863. Ч. 1. Кн. 3, 4. С. 1–388.

Обушак О. Прислів’я і приказки одного села. Івано-Франківськ, 2016. 20 с.

Піпаш В. Закарпатська Гуцульщина: історико-етнографічний нарис. Вид. 2-ге, переробл. та доп. Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 68 с.

Пушик С. Твори в шести томах. Івано-Франківськ : Гостинець, 2005. Т. 2 : Поеми, пісні, вірші для дітей, переклади, повісті. 596 с.

Савчук М. На здибанку з Гуцульщиною. Гуцульщина перлина Україн-ських Карпат / автори текстів та коментарів: В. Ковтун, М. Савчук, Я. Ткачук, І. Монолатій. Коломия : Вік, 2009. С. 5 – 8.

Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. Санкт-Петербург : Искусство СПБ, 2003. 616 с.

Українська мова. Енциклопедія. Вид. третє, зі змінами і доп. Київ :

Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. 856 с.

[Устиянович М., Могильницький А.]. Твори Николая Устияновича і Антона Могильницького. Друге вид. Львів : Накладом т-ва «Просвіта», 1913. 512 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Т. 41. Київ : Наук. думка, 1984. 684 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Тернопіль : МПП «Презент», за участю ТОВ «Феміна», 1994. 480 с.

Шухевич В. Гуцульщина / перед. слово Д. Ватаманюка, вст. ст. П. Ар-сенича. Верховина. 1997. [Част. перша, друга]. 352 с. [Репринтне відтво¬рення видання 1899 р.].

[Ступницький П.]. Памятникъ списаній іереем Петромъ Ступницкимъ Парохомъ в Брустурахъ [Автограф, 1 с.]. Архів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. Реєстр. № 2967а.

M.[ilewski] K. O Hucułach. Biblioteka Polska. 1825. Т. 1. S. 187–193.

Гуралі. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Гуралі.

Гуцули. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гуцули.

Нова українська література [Електронний ресурс]. URL: https://uk. wikipedia.org/wiki/Нова_українська_література.

Пиксанов Н. Областные литературы и литературное областничество. URL: http://www.vevivi.ru/best/Oblastnye-literatury-i-literaturnoe-oblastnichestvo-ref 40158.html.

Український романтизм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Український_ романтизм.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.