СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ "НЕПОВНИЙ ВИЯВ ОЗНАКИ’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ"

Богдан Грещук

Анотація


У статті в зіставному аспекті проаналізовано словотвірну категорію «неповний вияв ознаки» в українській та англійській мовах. В українській мові зазна­чена словотвірна категорія репрезентована похідними деад’єктивними прикмет­никами з суфіксами -уват-, -еньк-, -ав- (-яв-), -аст- (-яст-) та з пре­фік­сами небез-, пів-, напів-, по-, при-. В англійській мові аналогічну словотвірну ка­те­горію формують відприкметникові утворення з суфіксами -ish, -y та з пре­фіксами semi-, sub-, under-. Типовими семантико-функційними відповідниками українських деад’єтивів із суфіксом -уват словотвірної категорії «неповний вияв ознаки» в англійській мові переважно є деад’єктиви з суфіксом -ish. Низка україн­ських деад’єктивів не мають в англійській мові словотвірних аналогів, їм відпо­відають номінативні структури, що містять прикметник певної семантики із модифікувальним прислівником (виразом) зі значенням ‘трохи’, ‘дещо’, ‘досить’ тощо. Англійські деад’єктиви в багатьох випадках виступають аналогами інших структурних різновидів українських прикметникових утворень словотвірної ка­тегорії «неповний вияв ознаки», однак для більшості з них відповідниками є скла­дені номінативні структури із модифікаторами з семантикою ‘трохи’, ‘дещо’, ‘досить’. Українськими деад’єктивам із семантикою неповного вияву оз­на­ки з префіксами пів-, напів- в англійській мові переважно відповідають утво­рення з префіксом semi- та композити з першим компонентом half-. Англійські похідні прикметники із запозиченим префіксом sub- не мають аналогів із вка­заним фор­мантом в українській мові, оскільки в ній префікс суб- задіяний не в градуальних, а в локативних модифікаціях ознаки.

Ключові слова: словотвірна категорія, деад’єктив, градуальна модифі­кація, суфікс, префікс, відприкметниковий словотвір, неповний вияв ознаки.

 


Посилання


Ґрещук В. В., Бачкур Р. О., Джочка І. Ф., Пославська Н. М. Нариси з основоцентричної дериватології / за заг. ред. В. Ґрещука. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. 348 с.

Ґрещук В. В. Український відприкметниковий словотвір. Івано-Фран-ківськ : Вид-во «Плай» Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника, 1995. 208 с.

Мешков О. Д. Словообразование современного английского языка Моск¬ва : Наука, 1976. 246 с.

Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. Москва : Высш. шк., 1985. 187 с.

Словотвір сучасної української літературної мови / відп. ред. М. А. Жов¬тобрюх. Київ : Наук. думка, 1979. 406 с.

Харитончик З. А. Имена прилагательные в лексико-грамматической сис¬теме современного английского язика. Минск : Выш. шк., 1986. 96 с.

Aronoff M. Word Formation in Generative Grammar, Linguistic. Inquiry Monographs. Cambridge, Mass : MIT Press, 1976. 134 p.

Burschmidt E. Strukturierung, Norm und Produktivität in der Wortbildung / E. Burschmidt. Perspektiven der Wortbildungsforschung / Brekle & Kastovsky (eds.). Bonn : Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1977. P. 39–47.

Clark E. V. When nouns surface as verbs. / E. V. Clark, H. H. Clark. Language. 1979. № 55. P. 767–811.

Givon T. Notes on the Semantic Structure of English Adjectives. Language. 1970. V. 4. № 4. P. 816–837.

Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Synchronic-Diachronic Approach. Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1960. 379 p.

Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. Comprehensive Grammar of the English Language. New York : Longman Inc., 1985. 1779 p.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.