ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНДУРИСТІВ У МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (20–30 рр. ХХ ст.) ЯК ПРООБРАЗ НАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Віолетта Дутчак

Анотація


У статті розглядаються засади і напрями культурно-мистецької праці бандуристів-емігрантів міжвоєнних десятиліть у Чехословаччині. Відзначено мо­­ти­вацію, історію заснування, членство, структурування, територіальну дис­ло­­кацію, ідейну та естетичну платформу, перебіг та динаміку функціонування товариства «Кобзар» у Празі і Подєбрадах. На архівних матеріалах проана­лізовано статут, культурно-організаційну, навчальну, публіцистичну, нотно-видавничу і концертну діяльність товариства. Окремо розглядається зміст до­кументації організації, спрямований на національне музичне виховання. Під­крес­лено формування сольного та ансамблевого напрямів у бандурному мистецтві зарубіжжя. Напрями праці і творчі здобутки товариства «Кобзар» розгля­да­ються у контексті загальної культурно-мистецької діяльності української еміграції в Європі.

Представлено характеристики організації в історичній динаміці. Статут, структура та функції товариства визначені як первинна форма, прообраз су­часних національних соціокультурних інституцій та музично-мистецьких на­вчальних форм.

Підкреслено значення першого нотного видання для бандури «Наша пісня» (Прага, 1926 р.). Окремо визначено характер і зміст мистецької практики (орга­нізаційної, концертної, навчально-методичної, видавничої) Михайла Теліги, Ва­силя Ємця, Модеста Левицького та ін. у справі популяризації бандурного мис­тецтва в зарубіжжі та пропаганди національної музичної культури.

Ключові слова: бандурне мистецтво; еміграція; міжвоєнна Чехосло­ваччина; товариство «Кобзар»; соціокультурні інституції; М. Теліга; В. Ємець; М. Левицький.Посилання


Волков С. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специ¬фі-ка та динаміка : монографія. Київ : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2010. 248 с.

Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ – початку ХХІ ст. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 488 с. + 72 іл.

Дутчак В. Василь Ємець: синтез бандурного мистецтва українських етніч¬них спільнот. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. № 17–18. Івано-Франківськ : Плай, 2009–2010. С. 3–15.

Дутчак В. Михайло Теліга: постать митця в контексті епохи. Науковий вісник національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : Виконав-ське музикознавство: методологія, теорія майстерності, інтерпретаційні аспек-ти. В. 91 Київ : НМАУ, 2010. С. 250–262.

Ємець В. Кобза та Кобзарі. Берлін : Українське слово, 1923. 111 с. (Ре-принт¬не видання. Київ : Музична Україна, 1993. 111 с.).

Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопрос-торі ХХ століття : монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. 1164 с.

Мартиненко О. Музична діяльність української еміграції у міжвоєнне де-сятиліття в Чехословаччині (джерелознавчий аспект дослідження) : дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03 «Музичне мистецтво». Київ, 2001. 320 c.

Мішалов В. Бандура в еміграційних центрах у міжвоєнний період. Kar-packi Collage Artystyczny (Biuletyn). Przemyśl : Mytusa, 2005. С. 95–103.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами (відп. ред. О. Купчинський). Львів ; Кент ; Острог, 2008. Ч. І. (2-гe вид., репринтне). 378 с.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української емігра-ції. 1919–1939. Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1999. Ч. ІІ. 272 с.

Наша пісня – Збірник українських народних дум і пісень з проводом бандури. Збірник перший. Прага : Вид. т-ва «Кобзар», 1926. 24 с.

Пеленська О. Український портрет на тлі Праги. Українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехословаччині. Нью-Йорк-Прага, 2005. 222 с.

Романенко Г., Шейко В. Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір : монографія. Київ : Інститут культуро-логії Академії мистецтв України, 2008. 208 с.

Статут товариства «Кобзар» при Українській господарській академії в Подєбрадах / ЦДАВОВУ України. Ф. 3795. Оп. 5. Спр. 500. 4 арк.

Товариство «Кобзар» при Українській господарській академії в Подєбра-дах / ЦДАВОВУ України. Ф. 3795. Оп. 5. Спр. 511. 7 арк.

Чернецька Н. Внесок Модеста Левицького у зародження бандурного мис¬тецтва на Волині. Минуле і сучасне Волині і Полісся. Модест Левицький в історії Ук¬раїни і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти : науковий збірник. Вип. 60 : Матеріали волинської наукової історико-краєзнавчої конферен¬ції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського пись¬мен¬ника, педагога, державного і громадського діяча Модеста Левицького (1866–1932), м. Луцьк, 15–16 грудня 2016 р. / упорядник А. Силюк. Луцьк, 2016. С. 61–64.

Handbook of concise informations on Ukrainia and ukrainian students. Praha ; Vrovice : Legiografia, 1926. 32 s. / Statni Usredni Archiv v Praze. Fond «Ukrajinski muzeum v Praze (1925–1948)». Karton 83.

Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918–1945 : bibliografie s biografickými údaji o autorech Trudy russkoj, ukrainskoj i belorusskoj emigracii, izdannyje v Čechoslovakii v 1918–1945 : bibliografija s biogra-fičeskimi dannymi ob avtorach / bibliografii zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková, biografická hesla zpracoval Jiří Vacek za spolupráce a redakce Z. Rachůnkové Vydání 1–3. Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 1996. Svazek 1. 424 s.; svazek 2. S. 425–850; svazek 3. S. 851–1472.

Statni Usredni Archiv v Praze. Fond Ruské a ukrajinské emigrantské spolky a organizace 1918–1945 (RUESO). Karton 6.

Statni Usredni Archiv v Praze. Fond «Ukrajinski muzeum v Praze (1925–1948)». Karton 90, 91, 97.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.